Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

AHSJCFYB ZBFYZDTKF

uh’yj,777 utvsmyfht,f6 utsdkbvt,f777 tctw ityb cfdfhw[kt,b lf

udbhbkt,b7 f f6 ufvjvfhsdb6 ufvjvfhsdb lf xfb[ent vrthlib6

_ sdfkt,lf[ezekvf vbkfylfhvf ,jyljcrty ufvjbojlf [tkt-

,b7 f[fkufphlfv sbst,pt sbst,b itf[j lf bctd ufyfuh’j6

_.dtkfathb pqfgfhbf777 .dtkfathb wbsff yfmfhub777

_ tidtkt,f dbsjv9= _ lfbxehxekf jsf[ib sfditvjhuekvf

fhlfitkvf7

_ xee= bgyjpeh ’bkibf7

2cojhb.jabkf zbzt rdtrdt7 fctst,b cfereytib ths[tk b,flt,bfy7

hf vfkt lffo.yfhf= vjudf.hlyj,ltc sfdc6 vt dbwb lf xtvvf

rfwj,fv6 fs otkboflib frfltvbrjcfl dfmwtd=3

lfh,fpbc eidtkt,tk cbdhwtib ,hjkbc zfqb sdktvlf6 hjvkbc

bmbs vjxfylf ,bkbfhlbc vfublf6 qhvf6 aevaekf cfdfh’kt-

,b7 yfbhyfbhb cgbhnbfyb cfcvtkbs ufvjntybkb vjvwhj ,fhb6

hjvtkcfw kbanb frfdibht,lf ctvbhfvblbc ,fqsfy7

fv vjdkbkb6 itabwhek-ufkfmekb rtlkt,bc6 ve[bc gfhrtnbcf

lf vfhvfhbkjc rb,tt,bc6 sdfkbcvjvzhtkb fdt]bc pbvpbvcf

lf wbfuib ,jyljv hfnjvqfw vjbo.byf6 sevwf6 cek vfkt6

cfnfy]jc ,eyt,hbd cbkfvfptcsfy itlfht,bs6 fmfehb lfvf,hvfdt,tkb

,ho.bydfkt,f7

fhfhfj,fl vjtxdtyf7

fvbcsfyf abmht,ib ufhsekc6 vjrh’fkt,bs vbef[kjdlf obstkb

rfynbs ufo.j,bkb ifdb rf,bs vjhsekb [fynehb7 lfkfkvidtybthb

rjgkt,bfyb ,fasbs ittrhf lf vf]bcbc[j yfoyfdbc ,jkj

vfh]dtyf v[fhpt ufvjtulj7 o.dbkb lblhjyb abhepb hfqfwyfbhb

blevfkt,bc etkdfht,lf7 vjc[ktnbkb c[tekbc sdfkibcfwtv

yfrdst,c cfufyut,jl fcfblevkjt,lf yfnbab ifkbc cfvjctkb7

blf.dblfy vj.jkt,ekb vf]t,fvlt aextxlt,jlf vfmvfyt,bfyb

cf[tkjt,b7 yfjzvhfdfkb rfkst,b ]fdfhc bwdkblf vptpt ufvjcek

fdfpfcfdbs6 fsbyfslt,jlf6 shsjlf6 fv[tklf ve[kt,bc

cbcecntc7

_ ceahfc vbvb[tlt6 xtvj vnhtlj6 _ fkthcbfyfl e,b’uf vfvfv

fcekc pehuib6 _ df;bidbkb fh ufvjbvtnf xtvsdbc ufyut,fv6

_ ufyfuh’j fhlfitkvf6 hjujhw rb [fynehbc nfybch[tdbs ufdblf

cfcnevhjlfy6 _ mfhb[dtnbf thsb ’vbidbkb6 vrthlpt sf-

277

More magazines by this user
Similar magazines