Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

AHSJCFYB ZBFYZDTKF

kb lyj,fitgfhekb rfhfmbc re,brb lf fqfhw bvfdt kbsjybc rjdpbs

vjhsvtekb pes[bc [bpbkfkf7 vjvltdyj sfhjpt tkfuf gjkbtsbktybc

gfhrt,ib vjsfdct,ekb ]bycbc ifhdfk-[fkfsb6 ifkbc

stshb obylt,b6 cfwdkt,b6 dfhlbcathb [fjbfyb gbhcf[jwb6

r,bkbc gfcnf6 bhbcbcathnfhbfyb ]fuhbcb6 wbcathb cdbnhb6 cek

,jkjc vfqfk.tkbfyb n.fdbc at[cfwvtkt,b7

itvjsfdfpt,ek ufhlthj,c ,jyljv fkqj vfkt feqj7 qbqby-qbqbybs

itvjcbkvf cfhrtc sdfkb xfegfzeyf7

_ c’byfdc6 o.fkbdbs c’byfdc= _ es[hf f,fpfyblfy ufvjcekc

fhlfitkvf7

_ rbvltd hfvltybvt ctfycb lf .jdtkudfhb rjivfhb vjt[cyt,f7

_ xdblvtnbc itcheklf lqtc xtvb vnhtlb= _ cfe,hbc stvf

itwdfkf j]f[bc eahjcvf7

_ hfc ,h’fyt,s= chameleon.

2zbzt rdtrdt5 ]b]b6 hjwf cfcehdtkb cnevfhb .fdc

fhlfitkc6 [fynehbc lf,flt,bc lqtc ufvjbujyt,c [jkvt7

fct hjv6 vfvbrjc vnhtlb bfydfhibw lf,flt,ekf ,tdh]th6

bdybc-bdkbcibw6 fudbcnjibw lf itmvybkb dbsfht-

,bc itcf,fvbcfl _ ltrtv,thib itlbptl cfv]th37

_ xdblvtnbc itcheklf xtvb vnhtlb lqtc= _ jhsdtyf[tdhbs

ff[fkufphlfdt,lf be,bkfhc7

vfublfcsfy vjaecaect fcekc kj.fpt tfv,jhf6 vtht ltlvfvbcf

lf mfkbidbkbc sfylfcoht,bs ]bybcbc rehnfrbc uekbc]b-

,tib sevybfyt,bc ufe[cytkb lfcnf xfewehf ,jyljc7 fv wthtvjybfc

bhjybekb qbvbkb itfut,f .vfodbkvf7

ofvjafrkekb [fynehb gbhbcgbh vjrfkfst,ekb df;bcrty

sdfkc vfkekfl fgfht,lf lhjlflhj7

2ubjhubc fenfytk wbybpvc jlf,fltkt,bc vjvofvdktkb zjht,b

rdt,fdty6 tzdufhtitf6 xdtyb j]f[bc fv,t,bs vji[fvekc f[kfdt

se fh deofvkt hfvt6 lf[dtobkb vfythbc ,bzvf6 dby bwbc6 [fynehc

bmyt, lfvwbyfdb qbvbkb fhw frvfhjc7 vtht6 vtht hfc idht-

,b9= dsmdfs6 ufvjcfdfkb fh mjylf8 dsmdfs6 c[dfyfbhfl fh itt’kj6

vfuhfv mfkbidbkb hbcsdbc ufvbkfy’qf9=

wbhf5 wfhj veiembfc rkfyzt,ib xfdfhlyfc ]j]j-

[tsib xfcdkf vbhxtdybf6 fhlf7 vtibybf6 fhlf6 vbvfnjdt,

ity7 at[v’bvtl hjv d.jabkb.fdb6 fmfvlt fh utn.jlb6 xt-

279

More magazines by this user
Similar magazines