Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

AHSJCFYB ZBFYZDTKF

_ abkjkjubehb ufyfskt,f vtlbrjccfw lf sfdv]ljvfhtcfw

sfyf,hfl udzbhlt,f7 2cbn.df-cbn.dbs xferfrkfdc7 hjlbc vjfcohj9=

yese fv qkfgib vwdkbc9= rb6 vbvpbldtkbwff6 zrdbfybw6

vfuhfv cfbvbcjl ]th rbltd ytlkbf7 ,fhtv f[kfdt xfvjdbwbkt, rjxbfc

wjldfc lf wbkbcofvt,bcfufy cf,jkjjl ufydbovbylt,b37 xdtyb

cfudfhtekjc vfqfkb pytj,f cfmdt.yjl fhbc wyj,bkb6 vfuhfv

[jv ufubujybf6 ubjhub6 wb[t ibuyblfy ufn.lfj9= jlf6 fct vj[lf

fv]thflfw7 vfhskfw6 hf vtyljvt,jlf wbhb,bfcufy vbkfylfhbcsfyf

vteqkbc gfnhjyc9= hbsb eylf vjdt[b,kt mexbc mfkc9= lfcfvfkb

hff6 vtcbhw[dbkt,jlf cf[tkufvn.lfhb h’fkb7 futh6 ltlvfvfw

lfvtvjovt,f7 [tb,fhb ’vf vjvb]fljdf6 vj]fvfubhtl ufb[flf7

b[tkst,lf se fhf lhjc6 hjvtkbvt jlf,fltk ,eqfc udbvhjdfyib

vbeodt,jlf ufsf[cbht,ekb7 hf fh bqjytc6 sehvt6 vij,kt,vf5

rbltw itdtlht,jlyty6 rbltw lfvemht,jlyty6 vfuhfv .jdtkudfhb

wlf fvfj ufvjvlufhb.j7 sfdblfy itto.dyty sbsmjc6

sevwf tzdbfy rfwc vt’fdb rb fhf6 gfnbjcfyb ofedf [tkblfy7 cvfc lf

f.fkvf.fkc vje[ibhf e,tlehvf7 fv[fyfut,c ufyut, itvjbgfnb;t,lf

iby7 v= wbhb,bfc qfkfnib ufvjzthfc wlbkj,lf7 bmyt,f vfvbc

mjyt,f rtsbkcbylbcbthfl fh ufde.fdb6 bv e]buhjc6 bvfc= idbkt-

,bw lfqegtc7 ths yfwb[fhc vjhbub uvbhj,bcsdbc oferfgbot,bf

vrkfdb7 vtjhbcufy6 fh lfcwfklfs6 sjhtv f[fk mhbcntc fw[j,lyty

rjxbf lf ;byb fysfhb7 [jv dbwjlb6 hfbyfbhb tzdbfybc gfnhjybw

db.fdb9= lfyfrkbcbc lfcfafhfdfl aekb vfqfpbbc yfwdkfl

iby hfv vbvfnfybyf6 fy lfcfodfd jlfib hbcsdbc fd.tdb cfsf.dfyt-

,tk h’fkc9= hjujhw rb ufikbk ceahfcsfy gbhbcgbh vc[ljvb

udb[bkf rjxbfv6 sfdib cbc[kb fedfhlf7 vjqfkfnt lf ,ytkcbc[kbfyb

vbojlf thsuekc7 frdyblfy fvjukb]f ,jylj lf lbfwehb

o.tdkbs zjabfc ,jhybcrty ufqhbfklf7

ujyc vjlb6 e,tlehj6 vt hjv vobhfd6 rfhub6 vfuhfv qdb’kb

’vf vfbyw itb,hfkt7 lfyfrkbcbc lfcfafhfdfl jhjvjwlffsb

fsfcb vjubnfyf6 ity rb hfyfbhfl e[lb cfvfubthjcj6 objlf wbhf6

fy xtvb ,jyljbf cfl vbu.fdc9= [jv fh uujybf ityufy vt.jkf9= ity

dby vjuwf vfubcb sfdbj6 erb;byt,lf cf[fk[jl fbdfypt uflvjvlufhb

ltlfrfwb7 vjrktl6 h’fksfy cfmvbc lfzthfw lfv,hfklf lf

qdb'kt,bc uflfrfhudfw7 qvthsb se uofvc6 vbs[fhb6 cfl itvbhw-

[df sfdb6 fkfkb ’vbcsdbc cfl vbqfkfnbf9=

_ lfo.yfhlb6 idbkj6 ye ythdbekj,6 vskfl ufe,tleht-

,ekc ye ufvbidt,s cfvfhtib= _ fmceneylf wfhj veiembf7

281

More magazines by this user
Similar magazines