Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

AHSJCFYB ZBFYZDTKF

kbc ufyphf[dfc fkb’jybt,b rb fhf6 ufkf[ekb ’brdfw vidtybdhfl

xfcodlf7 tctw fhfathb6 2yfbyafhmnfkb3 rfwb ths,fifl

lfn.dtdt,ekb [fynehbc bthvf vjbytkf7

2 cfl fhbc vbcb cbfvf.t=3 ufetkdf ujyt,fib fhlfitkc lf ofcfcdktkfl

fxf[vf[t,ekbc ufcfujyfl fvbcsdbc itvjkbidtkbf

fdflv.jab wjkb7

ityw hfvt ehxbtj6 sdfkt,bs uftcfe,hf [fynehc6 vfuhfv

,jylj ofvjbvfhsf lf yjxjtdbxc hfnjvqfw ’brdfc lf,t;df vjeylf

bctd7 hbc[dbs cfdct vpthf tchjkf vjcfvcf[ehtc lf .hevey]t,bc

[tkt,bs lfoehekb ’brdfc rbcthbw6 sbsmjc rec sfdb

,frfyib ufexbyfhlfj6 ,e[hbc res[tc qdtlrtwbdbs ftrhf6 vtht

mtllflhtrbkvfw vfcgby’kbc ufvj[tldbc itcf,fvbcfl ytkbytk

ufvjbz.bnf7

_ vfi6 ofecdktkj,f fh bmyt,f9=

_ vtkbfy7 c[df fdflv.jat,bw vjcfyf[ekt,tkb v.fdc7

_ sfdflbidbkb ,h’fylt,b6 fhdby ubzthc7 tc ufcfqt,b xtvb ,bybcff7

hecsfdtkbc ghjcgtmnb [jv bwb6 ktybybc mexbc uflfrdtsfcsfy6

[escfhsekbfyb rjhgecb hjv lufc6 gbhdtk cflfh,fpjibf6

vtwfvtnt ,byf7 veiembf fothbf rfhc7 o.fklblj,f lfw[ht,f lf

ufvjubdkbs7 _ vjczhf lf ufcfqt,bc fc[vf vbfojlf7

,jyljv ufvjfhsdf7

_ hfvltybvt lqtc o.yfhfl bmyt,f fdflv.jab7 twflts ofhcekpt

fhfathb tkfgfhfrjs7 cfyfv sdbsjy fh vjbs[jdc cfzvtkc

yeqfh vbf’fkt,s7 jh-cfv lqtib fy vt itvjubdkbs6 fy ofvkt,c

ufvjubupfdybs dbyvt jlf,fltkbc [tkbs6 _ smdf lf [fynehbw

meckt,bc fxmfht,ekb ,frf-,erbs uftiehf rb,tt,bcfrty7

fhlfitkvf sfdb xfmbylhf7 wfhbtk zbmfc fodfkt,lf7 bctlfw

epfhvfpfh lfh,fpc vfkbvfk itvjzhbkb tkdf ecfidtkjl fufybdht,lf7

afy]hbc vbyt,c6 ,hjkbc dtt,f zfqc fpfypfht,lf uhudbydf-me[bkb7

vbkfylfhc bctd t’byf7 ,jyljv itf[j [tkb7 mfkb itbiveiyf6

sdfkt,b uff[bkf6 ufbqbvf lf fv]thfl erdt ,eyt,hbd ’fkfc vbyt,lf7

.vfodbkb vfcgby’kt,c lftvidblj,f lf vfhvfhbkjc rb,tt,c

fe.df ctvbhfvblfc ,fqbc vbvfhsekt,bs7

bbcathb [fdthlbs ufo.j,bk ,fhc 2btcj mhbcnt ptdfhcrdkfdbc3

bg-jgthf 2jcfyfc3* [vt,bs fdct,lf7 cfdfh’tkib vjrfkfst-

283

More magazines by this user
Similar magazines