Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

UEHB JNJ,FBF

jyo.dtibbcvfudfh kfmfit,ib7 f.ehflt,lf cfcjofhrdtsbs fobdkt,ek

vt-c6 hjvtkbw mtxjib xfahtyjlf lf f[fkb uflfcf[flt-

,bcrty vbfxfmxmfht,lf7 cb.dfhekbc vjvf]fljht,tkb nhfvfkb ,b-

,byt,lf bm6 vfuhfv fqsmvekb yfgbhb hfnjvqfw budbfyt,lf7

tc lqtt,b zbzt rdtrdt w[jylf7 hfc fh kfpqfylfhj,lf6 hfc

fh mbkbrj,lf7 tyuehbc itaew[eyt,fc ,hfklt,jlf .jdtkbdt5

sesehbfc vjnfqwt,f b.j tc6 ’e,f zfybfc vjqeyekb at[t,bc afsthfrb6

se rtvt fysfhbfc abx[bc ktubjyt,bc ufybfdt,f7 fwjw[kt,lf

ltblt,bc nhbajkbfnbc qj,bc vb[hoybk ’bht,c6 hjvkbcsdbcfw

uflfhtek vlbyfhtc vbt[thuf tyueh tcbc vityt,kj-

,blfy rf[f fysfhbfc vjgfhekb abwht,b6 se c[df vhfdfkb7 fmdt

xdtekb tyfo.kbfyj,bs uflvjcwtvlf ’vflyfabwt,bc lfhfpvekj,fc6

vfs cfvfufkbsj uflfo.dtnbkt,fc5 yt,bcvbth egfnhjyj

ybdsc rtvtc ecf[cjdht,lyty7

bqhb]t,jlf uf,thbkb cfmjykbc ufn.fdt,bcfc se [fhf[ehfsf

vakj,tkt,bc lflutyf-ufycfpqdhfib7 .,tlj,lf6 zbzt rdtrdt

se hjujhb cfvfhskbfyj,bs vbfyfobk-vjfyfobkf .dtkfathb5

s[bkbc nrtxbs lfoyekb rfkst,b6 ublkt,b nfhchbfkf sj[t,sfy

lf ,fht,sfy thsfl6 ihjvbc uvbhj,bcfsdbc vrkfdt,lfrfhof[t,ek

rjkb zfybfc fhueyf8 cfchjkb ,flt lf htpbybc xtmvt,b _

zfzbf mj,fkbfc8 sbs,hbc rfchb _udbn fysfhbfc7 vjrktl6 hjwf

o.kbc vjnfybkb o.fko.fkf [fk[c vbfifdf lf vbfifdf6 wbhb,bfcsdbcfw

vjbnjdf cfrvfjl vba[htobk-vja[htobkb cfovthsekb7

_ bmyt, jlf,fltkt,b cfcofekc vjdtcohjs6 _ [b[byt,lf zbzt

rdtrdt6 _ ]bvfbfv lfbf-h’fkb lfbyljc6 vj.dfhtv _ vj.dfht lf

vtpj,tkvf _ vtpj,tkb=

bctd irdbsby[tc cfvjcf[kjc e,heylt,jlf6 hjvtkcfw vfidtkb

hfpvbc otdht,b dblht qj,tcf lf zbirfhc ehtvjynt,lyty6

2’e,fc ovbylf ubjhub zbgc sdbybthfl xfe,heyt,lf37

fhf6 hfqfw [lt,jlf jlf,fltib6 fmfvlt ew[j6 ]th fhyf[ekb6

ufeujyfhb7 tyfvhelj,lf zbzt rdtrdt le.kf fysfhbfc yfobcmdbkfhsfy

se zjabfc yf,jhyfksfy6 cfnfy]jtkt,bc jhvjwbc cfvpflbccf

se rthbfc kf]t,vbidthbk mfkt,ib7 bct rb6 ibyvjecdktksf gfhrib

,jyljv vfhskfw vje[ibhf cbfhekc7 erdt o.fklblj,bc lfw-

[hjvbc vtjs[t lqt b.j6 vfuhfv vfbyw jlf,fltib nhbfkt,lf7 bycnbnenib

ufwltybk ktmwbt,c fbyeibfw fh fult,lf7

2n.ebkfl dibij,7 bv aekc rbltd ths otkboflc [tkc dthf-

286

More magazines by this user
Similar magazines