Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

UEHB JNJ,FBF

of sfdc ehxtdybf7 fctsb wbwf,j yfgbhb [fynehbcfsdbc ,jyljqf

vjxfylf sdfkcfobthpt7 fvbnjvfw .vfodbkbc cfmvbfyb dbpbnt,b

lf vfhvfhbkjc mfylfrt,bc cf[bc cbwbdt ofvt,fl tmwf7 dthw lfluf6

dtqfhw ofvj]lf lf ofvjodf7 crjkf6 vtwflbytj,f6 obuyt,b cek

fvjb.fhf uekblfy7 ofhfvfhf ybdst,ib b,kfylt,jlf7 at[c of rhfdlf

elbthfl6 hfvltybvt vtnhbs vjbijht,lf6 vfuhfv vfbyw

vfsb vfuybnehb fhtlfy dtqfhfahbs uftqobf7 ,jyljc ufvjxtyfv

flhbyltkb vbvpbldtkj,f ofhcnfwf .jdtkbdtc7 fmfvlt zbyzt,bcf

lf cfvidtybtht,bc n.dt mfkbidbkbc sdfkt,b zbirfhafhifdfyuc

vbt.byf ytkbytk6 sevwf cnevfhb sfdbcb [einehbs

lflbjlf6 [fy lbkbs itvjbdkblf6 [fyfw _ df[ivbc vtht7 hfvltybvt

oesbs lf[tlfdlf fdflv.jac lf bmfehj,fc e[vjl uftwkt-

,jlf7 fqbpbfyt,lf [fynehc sesehbfc ufgfhdbc ufvj ibyfvjcfvcf[eht

lf-’vbc geneyb6 vbkfylfhbc vjv]j,byt,bcf lf cfnfy-

]jtkt,bc e,tleht,bc sfj,fpt ,t,bf-,f,ebc vfcfkfsb8 cekc eotofdlf

ltlbc ufvjsf.dfyt,ekb bthb7 ’fhqdt,c eikblf vfvbc ufesfdt,tkb

,jksbc wtvf7 vjdblf ,jylj lf w[jdht,bc [fkbcb

ofthsdf7 bctd ,b,kbjstrbc sfhjt,c itf,j,qlf6 obuyt,bc wblbccbcmt

vndthb itb.yjcf7 hjujhw bmyf ufbuj6 dby b.dyty tktyt vidtybthb

lf fvktnb7 pju]th ctvbhfvblbc ,fqibw b,jhbfkf6 fvfrib

ofvjojkbkvf jwyt,f cwflf6 vfuhfv uekb dtqfhfathc lfelj7

vtht f,fpfyf vjtghbfyf6 vtcfvt cfhsekpt vjsfdct,ekc6 fvhtpbs

itfdkj vpthf7 ,jyljc yfojk dfhwkib byt,bdhf7 xt[eh

rfatkc kj.f vbf[enf7 f,ev,ekt,ek o.fkc tfkthcf7 ufhlthj-

,bc lfyfanfkbyt,ekb nfycfwvtkb lbl[fyc f[fhbc[f lf ,jyljc

lfoeyt,ekb fueueyt,ek ,e[fhib it.fhf7 ,jyljc yfwdfvb ’dtkvfyt,b

cfcsevfksfy vbbf[kjdf7 vbcb [tkt,bc cbs,jithxtybkb

ybdst,b itvjbrhb,f7

vbafnec e,fyib6 tyuehbc njnbc uf.jkt,fpt6 jlf,fltkt,vf

]t,bhbc vityt,kj,fc vb .dtc [tkb7 vlbyfhtv bctd lfbrkj lf

f[kf rfwb se mfkb6 ,fdidb se vj[ewb ]dfhptyblfy rf[f fysfhbfc

vbth o.t,f-o.t,fl ufvjupfdybk ,tnjyc lfcnhbfkt,lf7 sdbsvwdtkt,b

ndbhsbcufy ufsfdbceaklt,jlyty se fhf6 qfvbsfw6 tktmnhjybc

iemptw6 nexvjz.ktnbkb dtlhjt,bs6 ehbrt,bsf lf ]fkfv,ht,bs

]t,bhbc nfyib leqf,c fc[fvlyty7 vtht cfnhabfkj

nbhbat,bc ’bhfc6 lfihtnbkb yfrflekbc gbhfc lfyst,ek rjwjyc

itvjec[lt,jlyty6 rtvtc vjpblek abx[c ,kjvfl lf.hblyty

lf cbwbk-rbcrbcib bwhbwt,jlf ordfhfvb7

288

More magazines by this user
Similar magazines