Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

UEHB JNJ,FBF

fvjcfwyj,bf6 hjvtkb uf[kfds xtvb cekbc ufvj,ho.byt,bc fkxe

lf sj[fyb6 itysfy yfhlbc sfvfibcfc ufvjdktybkb tyfvztdhj,f6

vnhtlt,bc it]dfht,f se .dfhbt,bc* odhsyf7 2erese sefkb ityb

vfh]etyt ufwseyt,ltc ity6 fqvjbqt bub lf ufyfult

ityufy6 hfvtse ev]j,tc fh itylf6 hfÁsf ofho.vltc thsb

fcjsf itysfufyb6 dblht fhf .jdtkb uefvb ityb isfdhljvfl

ut tybfcf7 lf eretse vfh]etyt [tkb ityb ufwseyt,ltc

ity6 vjbretst bub lf ufyfult ityufy6 hfvtse ev]j,tc

fhc itylf6 hfÁsf ofho.vltc thsb fcjsf itysfufyb6 lf

fhf .jdtkb uefvb ityb isfdfhltc ut tybfcf37 vfstcsdbc

hjv vtulj .ehb6 xtvufy yf[tdfhbw fh lfhxt,jlf lf yf[tdfhb

rfwb ubyl cfvjs[tib .jabk[fh lf ubyl ]j]j[tsib7 udtkt,c deyf[fd

lf lfcfztl [fh-rfvtxt,c sdfkbc thsb lfrdtct,bs ofdf.bhfdt,

[jkvt7 zbyrt,bc ufxtybkb cfcfakfjlfy udfhbfy itstyt,ekfvlt

dth ufvjdntekdfh7 cfrvfhbcbf cbc[fvpt ierfib ufvjdxylt6 hjv

uflfelt,tkb cfmvbcsdbc ibyblfy ufvjcekb vupfdhb vfibydt at[c

fbshtdc7 vbnhbfklt,f6 sbsmjc hfqfw lfdbo.t,jltc7 dbwb tc .dtkfathb

lf upf hjv fh ufevhellts6 cek erfwhbtkb ,bkbrt-

,bs vbotdc ceycekb7 vt,hfkdbc [fk[b= _ zbzt rdtrdtc sdfkt,b

ewyfehfl etkdfht,lf7 o.fdyfzfvbc vcufdc r,bkt,c vfkbvfk ufvj.hblf6

_ f,f6 xtvc ufvjxtyfc n.ebkfl f,fsbkt,ty ltblt,b cf]ljvpt

gortybs9= xtvb yfvldbkb afcb lhjekvf jlf,fltkt,vf

eahj bwbfy7 vbwdfkt,eksf vfaeaeyt,tkc vt’f[bfy7 rjxbfc w[tlfhbw

vt fh xfvjd[ctyb ,;jkblfy9= fhflf6 bvbcsfyf cfbynthtcj

vrdlfhb ]th fh itv[dtlhbf7 sfdbc vjrdkbc fsfcudfhb cfiefkt,f

fhct,j,c6 ubjhub7 tudbgntkt,b i[fvc fybzt,lyty egbhfntcj,fc7

,th’yt,b lf hjvftkt,b s,bk f,fpfyib vf]bc uflfbafnhfdlyty

[jkvt7 sfdbc xfvj[hxj,f rb6 xtvbc fphbs6 ovbylf rjk[ehb vjdktyff7

otkpt mfvhbc itvjhn.vfw .jdtkbdtc udblfcneht,c6 dbyfblfy

flht vbcb flubkb6 otcbs6 sjrc eylf czthjlf7 ecfae’dkjl

hjlb udwbyt,c bcnjhbrjcb5 vtuhtkc sjrb bvbcsdbc itvje[dtdbf

otkpt6 hjv fy w[tyb vjbgfhjc6 fy rbltd dbyvt uf,fohjc

lf sehmt,c vb .bljcj7 sjrb gbhdtkfl6 fk,fs6 bm lfbuhb[f6 cflfw

e[dfl vjbgjdt,jlf ]fimdble* 6 kfafyb6 rfyfab lf ctkb7

_ ufyobhekb d.jkbdfh7 Ex arena funiculium nectis*.

_ ufvjwlbkt,f vfkfgfhfrt,c6 sfdbc vjrdkf fy etwfhb [fcb-

292

More magazines by this user
Similar magazines