Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

AHSJCFYB ZBFYZDTKF

hfvtc dbqjyt,sj6 sjyskjv lf vfymfyfc lfmjmfdc7

vij,kt,b se lfhxf wjw[fkbj6 xfvjv[vfhvf7

ltlf .fdc-vtsmb lf rbltd ’vf7 lehe fkb’jybf [jv ufubujybfs6

[jybc rjkjybfib hjv b[lblf cfc]tkc6 jlf6 vfub-vtsmb7

vfi6 lehec ’vf b.jj6 xbnfv7

uf[klfs-vtsmb7 hjwf yt,bs fh ufvjeidtc cfnbhfkib6 lf -

rhf at[b lf gfnbvhj,blfy ufbmwf6 sevwf ’vbc lfnbht,f vfbyw

dth vjf[th[f6 dbyfblfy vstkb jlf,flt ’fqkt,bs b.j cfdctvtsmb7

ltlfvbcc [jv fh byf[ekt,lbs9 f[kf[fy uffqj vfqfpbfvtsmb6

vbdf.hb c[fgfc[egbs6 hjwf itrhsjvfc itdfn.j, thscfw

lf vtjhtcfw7

fvbcsfyf e,tleht,bc itvltu e[th[ekbfj6 xbnfv7

jhvjwb hjlbcsdbcff lfybiyekbj6 [vtk-[vtkvf7

w[hfvtnib6 w[hfvtn st,thdfkc-vtsmb7 vbyljlf rbltd hfqfw-hfqfwtt,b

vtrbs[f6 vfuhfv vbfnhbfktc vfymfyf lf bct ufigyty6

yjvhbc lfvf[cjdht,fw rb dth vjdfcofhb7

_ hbcsdbc vjfn.et9= _ sdfkb sdfkib ufe.fhf ,jyljv7

_ uujybf fd[cyb9 vfubcsfyf kf.,j,bs fh itd.fht byafmnb fhlfitkc9=

fh ufclbc6 fh tgfht,f dbsjv mdtlf lthtayt,blfy9= vb-

.ehflt,f6 lfcvtyf lf lfgfybrt,f cfsfrbkj hjv .jabkb.j6 fhw

;byb fysfhb ufb[lblf [tkj,fl lf vbs eahj _ vfvfqvthsb xdtyb6

vfuhfv vjlb6 bctd lfo.t,ek cf,efhc lfde,heylts7

ubjhub6 hjujhw rb fmfehb rfwb ufhlfbwdkt,f6 ubylf repbfyb

b.jc6 ubylf ,hewbfyb lf rjzkb6 xtvsdbc fvfc fhct,bsb vybidytkj,f

fh uffxybf6 bctsyfbhfl ufdhfylfd lf vjdfkfpfsbyt,6 hjv

utlt zfybfc ifkfibyc itiehltc7 vrdlfhc vfhnjlvfhnj dfgfnbjcyt,

[jkvt7 hjwf zbhbceafkc lfdbs[jd6 ufdkfqlt,b6 v[ht,b

lf [tkt,b fvbsfvfilt,f7 yfvldk cfcfvfhskj ghjwtcc dvfhsfd6

jqjyl tc fhbc6 zbzt rdtrdt ,hfkvlt,tkbf6 njhjy]bf _ dtmbkb

lf obobrdfrdf _ vjcfvfhskt7 vtht ]fvlt,f6 se hfvltyb vjeyfybt,tkb

wjldf vbfmdc ufqvf6 hfvltyb mdfpt lflt,ekb cbrtst hxt,f

ufvjqvf7 hjwf fdrfweh cfmvtt,c flfvbfyehb yfvjmvtlfhb ’dhfcfw

dth epfvc6 xtvc flubkpt rfhusf cekt,bc [ctyt,fc vj .dt,jlb

ityw7 dbcfw ve[kb vjde.fht lf afhsj ie,kpt dtfv,jht6

w[jyt,ekb kflb zfybf b.j7 lfyfhxtyc9= fv vf[fsbdbs sbsc [jv

295

More magazines by this user
Similar magazines