Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

AHSJCFYB ZBFYZDTKF

vt[cbtht,bc ofhvjlutyt,fl lf cfpjufljl6 cbpvfhb _ vt[cbtht-

,bc vjmvtlt,flj7 tct bub6 fmf-bm itb’kt,f7 f,f6 hfl itvjvbnbtc

rjivfht,vf7 cfrvfhbcb fqvjxylf uekb uflft[cyfs vj[ewt,c6 hjv

eiajsdtkb ’bkbw ufmhf7 vt d[tlfd cbpvht,c fhf smdtyt-

,ehc7 vf[cjdc ]b,tt,c dbmtmfdlb7 ewt, r,bkt,xfvndhtekb cfdfhw[tkb

fvjv.df7 uekuhbkfl itdfsdfkbtht lf vjdbchjkt pehuc

erfy7 vtht9 j6 fn.lf [jh[jwb6 rdytcf lf r,bksf qhztyf7 vbdnhbfklb7

nhbajkbfnbc wfcf,]tybkb qj,t itvhxf [tks6 hjvtkcfw

itcfcdktkb thsb mjylf6 c[dfufy ytvccfw dthcfl ufe’dhtylb7

hbcb vfeo.t,tkbf ytnfd trkbc nhbevafkeh sfqc ufvj,vekb

vnhtlb lf .jhfyb9=

fh vjvtrfhjj6 objlf gbhdtkb lf trkt,c t[tsmt,jlf7

mbvvt[dfhbs6* mbvt[dfhbsbf6 .hfynfkt,lf .fcblfl ahsflfidt,ekb

ktibzfvbf7 vfh]dtyf [tkb vnhtlbcfrty ufvtmwf7 vfhw[tyf

.jhfyc ufdeojlt7 thsvf kf;dfhlbcrty ofvobf6 vtjhtv _ byo.dtibcfrty7

;byb7 hfvltyflfw uflfmfsmfst,ekbf6 bvltyfl dthfubf

jyo.dtibf7

edbohjtcb sdfkt,b cb[fhekbcfufy etkdfht,lfs trkt,c7

uflf[fc[fct,ek vbyljhpt6 ,fkf[bc ’bht,blfy6 lfxhxbkekb

w[dbht,b fthc itvpfhfdfl itb.yjcfdlyty7

ityw6 ,enenbj6 lelqeyt,lyty7 ;bybcfc ufdlf yfvldbkfl7

vbyljlf bmfehj,fc hfvtyfbhfl ufdwkjlb6 wfib vjafhs[fkt

vnhtlc ufd.jkjlb6 vfuhfv .jhfybw sfdbcfc wjldbkj,lf7 itvltu6

itvltu hf uflfv[lf9 ufkfdybc vbqvf .ehbcofvqt,fl ;hbfvekj,lyty

f[fkufphlt,b7 at[,ehsc sfvfij,lyty7

vtw uflvjvbults-vtsmb6 dt[dtot,jlb vfs lf hjujhw bmyf6

vjhbtkbc,jkjbfy nhbajkbfnt,c dtt,f cathjw uflvjtdkj7

nhbfkt,lf6 nhbfkt,lf cathj7 uflflbjlf6 bqdht,jlf thsvfytsib

keh]b6 .dbstkb6 obstkb6 vodfyt7 sfdb lfde[dtlht erfy

vbcf,heyt,kfl6 vfuhfv vfwleyt,kfl ,hz.dbfkf cathj kfvfpfl

itqt,bkb mdf fqvjxylf7 rtaf xfvtktof7 gbhb vjnr,j6 s,bkb cbc-

[kbs fvtdcj7 fhf6 bv ufywlfc ibib hjlb f[klf6 fhw hfbvt o.tyf6

jqjyl tc b.j6 hjv kjlc afhekb atsmdf itdfn.dt sfylfsfy6

ufycfresht,bs vfc vtht6 hfw zbf.tkfcfdbs ofrkfrybkb cbc[kb

vbexe[xe[lf lf vbexe[xe[lf7

29

More magazines by this user
Similar magazines