Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

UEHB JNJ,FBF

sfs[yty7 obyfvlt,fht ]bhrdkbc vfcf;pt lf yjdjrfbyehfynb,bjnbrehb

,kjrflbs* vrehyfkj,bc itcf[t, rhbynb fh lfvwltybf7

cek wjnf [fyib vbc itltuc hjwf wbhb,bf ufvjwlbc6

vbsmvf-vjsmvf vtht yf[t7

2tct bub6 udfhb vfnhbfhmfkehbf tc se gfnhbfhmfkehb6 cfpjufljt,fc

vjvfdfkib fh ufvjflut,f6 [jkj hjwf flfvbfyb lfhoveylt,f6

hjv cfresfhb lf c[dbcb idbkb thsb lf bubdtf6 cfv.fhjcsfy

vbvfhst,bc sdfkcfphbcbs6 tzdufhtitf6 vfsb chek.jabcfsdbc

]th rbltd yf.jabc xfcf[dfvlt lfbo.t,c pheydfc6 rdt,bc

ht;bvb bmyt,f tc se fkrj jkbcf lf ybrjnbybc euekt,tk.jaf7

vjzhbkfl hjv dsmdfs6 vjvfdfkb udfhbc vj[cybc= fy frdfyib lfyfskekb

cf[tkb ittcf,fvt,f dbsjv gfnhjybc ibyffhcc9= lffhmvtdty

nfhbtkc6 fdsfylbkc6 ahbljyc lf cfe,tlehjl uekltlkt,b

ituhxt,f [tks6 vfufkbsfl6 hjujhw ity [fh6 bctsb7 eojlt,ty

ytcnfyc6 lfht]fyc6 sbyfsbyc6 ufbphlt,bfy lf rfnbc ryent,c

;lftvcufdct,bfy7 rfwc yfvldbkb cf[tkb cbzfhvfutib eylf lfthmdfc6

hfcfw ofhvjflutyc6 bvbc vb[tldbs7 ufujybkf fvltyb mtlbcvj[hf

ew[jehbc obyfit9= fktmcfylht _ [fk[bc vwdtkb6 fylhtb

_ vfvfwb6 rjycnfynbyt _ uvbhb7 mfhsdtkt,c .dtkfahbc ,hvfl

vbqt,f cxdtdbfs7 f,f6 hjvtk thsc tojlf cbwjw[ktvbc]bkb9= hf

vlujvfhtj,ff xtvsfy9= xtvc cbnefwbfc hjvtkb eahj ittcf,fvt-

,f9= ,jylj6 ubjhub se ,enenb9= ,jylj bctlfw fhfahbcvsmvtkbf6

chekb ,enfajhbff6 fphbcufy lfwkbkb7 ubjhu xtvc itcf’kt,kj,t,c

fqtvfnt,f7 cfl ovbylfyj,f lf cfl _ vt9= w[hfsfdbfy

ehx[ekbc vjvisj,b dfh cojhtl6 hjvtkcfw cfresfhb ltlbcsdbc

ltlf dth lfvb’f[ybf8 cfresfhb ’vt,bcsdbc _ vjvt.hltybs6

smdtyb ’vf dfh-vtsmb7 kfxfhb= bctd lf bctd ,enenb= ]th thsb6 ;byb

fysfhvf fv cf[tkbc ithmvtdbs6 cfv.fhjc obyfit zbfyzdtkfcfdbs

wbwmyf6 ,toj dbyvt [fhj6 vbvfybiyf7 vfc ,enenb ,tdh]th ufebufdt,bf

Buthus-csfy lf Brute-csfy6 hbsfw fcjwbfwbehfl vte,yt-

,jlf5 f[kff cekc hjv ubhxtdybdfh6 sjhtv lhj vjdf lf ityw

vbqfkfnt,6 pehuc itvfmwtd6 vjhbtkbdbs lfvr,tyj37

_ yese itt’kj fctw tabmhf9= _ fvjbkfgfhfrf ,jyljv lf

lf,ytekvf zbt rdtrdtv bhudkbd vbvjb[tlf7

_ vt fy gfhrcf lf cfcfakfjpt eylf lfd,jhbtkt,lt re,jt,cf

lf frdyt,c dztllt6 fy rbltd vnhtlt,cf lf .dfdt,c dfgeht,lt7

jhvjwlffs otkboflc vbderfreyt lf hfw sfdb vf[cjdc6

cek cfcfakfjpt df.elbdfh7 fvltyb [ybc vfy’bkpt6 hfw rb cf-

300

More magazines by this user
Similar magazines