Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

UEHB JNJ,FBF

cbfyrfhbs bfkrbfkt,c yt,bcvbthb zbirfhb6 tpj= ufyf c[df athvtn.dtkt,fv

uf,fchf rtvtc ybrfgsfy gf[dfkf zfybfcf lf ljvt mj,fkbfc

cfvfhst,tkb9= ufvb’ytklf ufyf zbzt rdtrdtcf lf ]ehevbfc

fvjmvtlt,f6 [fk[ib ufvj.dfyf9= fy [blbc o.fkufvnfhb vbkbcfsdbc

bmyt, njhjy]bfc hxtdf-lfhbut,fv vjfwbkt,byf yfufdb tkfc lf vbyfrfc9

dby bwbc6 rbltd hfvlty flfvbfyc ufdeqdbdt, cbrtsbc stckc9=

hfvlty cytekc lf lfdhljvbkc ofvjdf.tyt, at[pt9= hfvltyc lfdf’ktdbyt,

fd[jhwj,fc9= ,jhjnt,bc trfkc hfvltyc fdfrfadbyt,

cekblfy9= trkbc udbhudbyb= ief upfpt ubgjdt6 it cfwjlfdj= cf-

,ehfdt,bc mdti fvju[ljvjlf cekb7 vstkvf mdt.fyfv uekuhbkfl

xfubfhf6 hfvltyvf at[bw rb ofurhf lf nfkf[ib vjubchjkf7 fhfdby

fqvjufxylf mjvfub7 qbhctekfl dthfdby utvc[ehf7 xtvb ,hz.fkt,lfktobkb

kjvb= hjujhb sdbybthb [fh f[kf6 hfyfbhfl ufstkbkb9=

vjhqdtekf ityb rbltt,b7 trfkc rb fhf6 ’jy’bcufy itrhek

’bdfdfc* eahj ufd[fh7 bmyt, thsb rfwbcsdbc ,tdhb b.fdb lf

bvbnjv vjubdblf fct6 bvbnjvfw uftut at[mdti uflfhtek oesbcjatkc9=

vtw ubqfkfnt6 vtw7 hf afctekj,f fmdc fob xtvc yfvjmvtlfh

vflkc9 fhfdbsfhb6 fhfyfbhb= cfvb se fhf6 jhb flfvbfyb

vfbyw [jv itbobhf xtvvf ufycgtnfrt,fv9= ltlf ’f’t,ib lfvblbc8

it.dfht,ekb ewtw[kjl bodbc6 ptptehfl lyt,f6 lf hfw vsfdfhbf6

lf,hrjkt,fsf vfvfc dtvjyt,b sdbsjy7 ,ytkvg.hj,tkbc rkfyzt,blfy

dtqfhfahbs ufdsfdbceakt,ekdfh7 sfhjlfy xfvjweht,ekb

,hjkbc kfhyfrbdbs cflfw fhbc lfdbvc[dhtdb6 lfdmewvcfwlt,b

lf dby bmyt,f fvfib lfvyfifdt6 ;byb fysfhb v[jkjl9=3

cfcojhpt blj ,jylj fkb’jybfc uh’yj,f lf ujyt,f5 ths

gbyfpt _ [fynehb6 fhyf[ekb rltvfvjcbkt,bs6 e,boj cb.dfhekbs6

sfdufyobhdbs6 hfw vskbfyj,fib6 yt,bs se eyt,kbts6 dbyfj,fc

fvfkdbyt,lf8 vtjhtpt _ wbhf irdbsbybf6 jlf,fltc en.efhb

bth-cf[t6 bubdt cfoeshj _ sfdbcb jqhj-xjqhj upt,bs6

wjnf ufenfykj,bs6 wjnf ofv[tlehj,bs6 oevgbs lf bv ivjhblfy

fvjpblekb .dfdbkbs8 lqtlfqfv cfvfhukfdb .fybs6 cfc[kfdb

dtyf[bs6 ufcflt,b [blbs8 pjub zbhbs6 pjubw k[bybs _ cbvfhskbc

smvfc6 [dfibflbc uffirfhfdt,fc6 sdbsv[bkt,fc hjv

cs[jdlf7

thsvfytsbc ufvjvhbw[fdb tc itehdtkb cblbltt,b sfylfsfy

ihtnlf ,jyljc6 fabw[t,lf6 fvofht,lf7 cbc[fvpt ofvj.hblf fv-

[fyfut,c [jkvt7 fvfc obyfs uflf[yek lf ,fkf[lfstcbk vjtlfy-

302

More magazines by this user
Similar magazines