Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

AHSJCFYB ZBFYZDTKF

pt ’vflyfabwt,c dfh]bit,bc yfwdkfl6 yfvldbk jvc evfhsfdlf7

frh’fkek bktst,cfw itvjbidtkbt,lf6 hfsf [fy thsc lftrdytcf

lf [fyfw _ vtjhtc8 hfsf pjuc cf[cfhb tqh’j lf pjucfw

_rbcthb7 vtht vlbyfhtib uflftidt,jlf6 kjlc fy z.jylblbc vjibidkt,ek

atcdt,c xftzblt,jlf6 vfuhfv cbrdlbkbc ibi pt

vtnfl6 ufjht,ekb cekbc dthlf]f,yf fvjcn.jhwyblf ptdbs7

[vfufrvtylbkb vtuj,ht,b [tkt,c ufeodlblyty6 v[ht,pt vrkfdt,c

uflf[dtdlyty8 e[vjl vbf,b]t,lyty6 sbsmjc tc rjzkfj,f6 tc

nrbdbkb c[dbcufy czbhlfs lf vjoehoeht o.kbc odtst,c ,jyljc

fkfkvfhsfkb whtvkbw itethslt,jlf7

zbzt rdtrdtv cf,jkjjl uflffabmht,byf wbhfc mvhbc ytinbcf

lf gbhhvijc athakbc jlf,flt,ib xfvjcdtyt,f7

_ ev]j,tcbf dbyvt .vfodbkc6 fy cekfw ubjhubc6 idbkbc vfubdhj,f

cs[jdj6 ,jyljc cfyfwdkj svf itfzhtdbyj6 idt,fc buh’yj,=

_ ehxbf lf cfnfy]jtkt,bc jhvjwfvlt w[hf lqbs flht

mfkvfw f[fkufphlfc vtvrdblhbc cfvfubthj rekekb itfc-

[tgdbyf7

,jyljc ufivfut,bc fv,fdb wbhfc fmfvltw vbclbjlf6 hfcfw

cjatkb [fynehbc fvgfhnfdyj,bs6 uh’yj,bc emjykj,bs6 fvjh-

’fkj,bs [cyblf7

_ ltlf yf[t6 vfvf yf[t= _ xfbkfgfhfrt,lyty lf irdbsby[tw

vfibydt vjsmvfc vj .dt,jlf6 hbc ufvjw v[fhpt v[fhc of rhfdlyty

thsvfytsc8 sdfkt,c xfegfzeyt,lyty6 fmbkbrt,lyty 2ebq,kj

vb]yehc36 hjvtkcfw o.tekb ’e’et,bc mfdbkb6 mesesjt,bc [fv-

[fvb lf dyt,bfyb rfdibht,b lfcxtvlf cbpvfhib .vfodbksfy7

elhjjl ufhlfwdkbk df;c wehe fkb’jybfc cfakfdblfy

it mdbsbyt,lf wbhf7 ,jyljc wblfvnrfdtkf gthfyut,c bmdt ufikblf

lf uekcfrkfdfl bsesmt,jlf7

2idbkbc vfubthbc3 ufhitvj vukjdbfht ltlbc ohbfkb jlf-

,fltkt,c hfc ufvjfgfht,lbs9= wbhfc ,jhuytekb cekbcsdbc

’f’t,pt evhevtcb cfvjctkb ufycfresht,bs zbzt rdtrdtc uftvpflt,byf6

vfuhfv idbkvrdlfh mfkc ufhtuyekfl vjekvj,bthlf7

fmfvlt wbhf fvfc fyufhbic fh eotdlf7 cfrbhtib xfdfhlybk vbc

ufywlt,c zbzt rdtrdtcsdbc fh cw[tkjlfs7 tutw hjv fhf6 irdbsby[tc

sdfkcfobthblfy hfvltybvt lqbs cflqfw uflfbrfhuf

vtcfakfdt7

303

More magazines by this user
Similar magazines