Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

UEHB JNJ,FBF

f[kf vskfl erblehtcfl itb,jzf ,jyljc bctlfw itpqelekb

lhj lf cbdhwt7 dthw gfnfhfc cnjdt,lf lf dtqfhw vbkfylfhsfy

vbcdkfc f[th[t,lf7 vcufdc obyffqvltuj,fc dthcfl gjekj,lf7

ecfcnbrtcfl lf’f,ekb vlujvfhtj,f v[jkjl vbctek

gfce[c cfzbhjt,lf6 bv ufynjkt,bc lfhfl6 jhb ufyc[dfdt,ekybiybfyb6

vfuhfv fvjwfybc gbhj,bcsdbc chekbfl lfvfrvf.jabkt,tkb

fvjyf[cyb hjv fmdc7

2cfblevkjc se lfdafhfd lf [fynehc fvjdbhxtd6 vfiby [jv

ufbobhf wbhf lf cfthsjl6 ztivfhbnt,f pjuflfl9= ’f’t,c rb

ethsuekt,c ltlfxtvb6 cfvfubthjl6 seylfw cbwhebs vjybzt-

,ekb vjvfdkbc vbvfhs6 [fk[c hovtyf ufyevnrbwlt,f7 fv]thfl

n.ebkb bv ifmfhcf ufdc6 hjvkbsfw wbt,fit.hbk ,fdidc mbyfmbyfc

itf.jkt,ty [jkvt7 fv itvs[dtdfib jlf,fltkt,b cbrtstc

,hvfl6 ufefpht,kfl6 ufhtufyb ’fkbc lfojkbs vjbvjmvtlt,ty

lf fct ufuh’tklt,f vfyfv6 cfyfv [ctyt,ekb ve[nb fcekluvekt,s7

hfc vjfcofdt,c [fynehbc ufobhdf lf wbhfc ltlfl fqbfht,f9=

eobyfhtcfl bvfc6 hjv [tkbc thsb vjcvbs lfvfvc[dhtdc rthgc6 ufafynfdc

xtvb rtsbkij,bkt,bc bkepbfc7 vjrktl6 ufvfhbubst,c7

fvfcsfyfdt6 bvfdlhjekfl sdfkc fe[tkc sbsjtekc5 gf[dfkf zfybfc

se ljvt mj,fkbfc ths[tk lf cfvelfvjl itfuyt,byt,c6 hbcsdbc

eylf ufgfhcjy a[bfyb cfvfhst,kbs rtvt8 fy zbzt rdtrdtv hfnjv

fh eylf vjofvkjc zjht,bs ltblt,bc wyj,btht,f7 ertstcfl

hjv dsmdfs6 cfrbs[bc fvudfhfl lfcvfw mbyfmbyff6 jqjyl ecfnr,fheyt,kjl7

cnbkbcnb= cfnr,fheyt,kbc ufhtit37

fleqt,ekb cekbcfsdbc vbvfhsekt,f dthfahbs lft’t,yf

,jyljc7 tc jhb ufypjvbkt,f thsvfytssfy dthfahbs itthbut-

,byf7 pju]th [fynehbc yfoyfdt,b vbbv[hj,lf6 [fy _ wbhfc ’f’t-

,b7 vfhnj uh’yj,bthb6 dyt,fcf.jkbkb hjv .jabkb.j6 .dtkfathc

tidtkt,jlf7 vfhbc6 vfhbrtkfc cf,fdidj ,fqbc fqvphltkt,c

lfenjdt,lf7 it.dfht,ekc wbnhect,bc yfhufdt,ib ffrbs-

[fdlf6 fy ntktajybs fmts vjb[vj,lf lf erdlfdt,bc o.fhjc lftofat,jlf6

vfuhfv ufyc]f cekbc c[dfyfbh cfphljc6 fhcj,bc c[df

gehc cs[jdlf7

,jyljc abmhbc vlbyfht,f ztivfhbnt,bc lflutyfc erbhrbnt,lf7

vbcb [fnjdfyb ofhvjcf[df fvbnjvfw bf[kt,lf [vfblevfkc7

pjuflc6 bubdt jlf,fltkt,c6 bctsyfbhfl vbvfhsfdlf6 ,enenb6

hjujhw afctek rfntujhbfc7 ltlj,hbd-vfvj,hbdb6 lf-’vehb

306

More magazines by this user
Similar magazines