Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

AHSJCFYB ZBFYZDTKF

cb.dfhekbcfsdbc6 efyufhj vtuj,hj,bcsdbc6 fv abkjcjabeh

cblbltc ohatkfl tvflkbtht,jlf7

2fhf fhc obyfcofhvtn.dtkb itehfw[6 ufhyf cjatkcf sDcc

lf cf[kcf ibyf sDcc3*6 uferhst,jlf ujyt,fib7 fmdt sfdbcsfdc

fvhtpbs ev[tklf se wbhfc ’e’et,bc cfyfwdkjl hfyfbhfl

phlblf ;byb fysfhbc sfakb lf [bpbkfkf7 ev;qfdyt,lf6 tyuehib

z.evgfkfj,bc yfwdkfl6 rfmnect,bs vjatybkb pqdbc gbhfc

njk-fv[fyfut,ib at[ibidtkf cbh,bkbc vfubdhfl6 cfij,fj rehfnbdbs

cfnfy]jib hjujh xffvo.dlbtc7 cffvcjakj bltt,c hfyfbhfl

isffujyt,lyty ,fdidj,fofhsvtekc lf hf vjcfpht,bs

egbht,lyty sfdpt trkbfyb udbhudbybc lfluvfc8 fcupbc fojybkfpjvbkc6

ahsjcfy zbfyzdtkfcfdbs rjk,ib ufvjxtrbkc6 w[jdht,bcrty6

whe oesbcjakbcrty hbcsdbc e,b’ut,lyty8 hfnjv qfafdlf

cekc lblqtkdbcfc mdt,pt lfxtxmdbk yb;fhfcfdbs7 fylf

vij,tkb ltlbc yf[dfc lfyfnht,ekvf jlf,fltc hfyfbhfl vbfiehf

lf vfsb j]f[bc ufvfe,tleht,kbc mfkbidbkb hfath itb.dfhf7

uekb dth fvjbukb]f7 ,ytlbfybdbs bfhf7 ,tnjyc itfrdlf7

mdf-qjhqb fshbf7 ibpjahtybbs lffdflt,ekt,c6 tuptvbfyt,c lf

ghjcnfnbfyt,c evrehyfkf7 [fnekbf cfajcnj vnhtlc cfnhabfkj

,fhfst,b uffnfyf7 cfblevkjc ufv;qfdyt,f vfbyw dth uf,tlf7

c[dfsf vfpbfht,tkb vjeyfybt,kfl rdlt,jlf7 dthw mtlvfqkj,fc

shueyfdlf lf dbcfw fmfvlt _ idbkfl6 vtuj,hfl6 cfnhajl

vbbxytdlyty6 e’bhj eacrhekbc obyfit njhnvfyt,lf7 b.j

ofvb6 hjwf ofhvjcf[ekb cjaktkt,bc sdfkoby ufibidklt,jlf8

[fynehbc lfrfhudbc ibicfw vjthtjlf6 .dtkfathc uekuf[cybkfl

fqbfht,lf lf z.jylblbc vhtdkib sfdc ufbcvfhskt,lf7

2.dtkfathb rfhub6 vfuhfv cfnfy]jtkt,bc obyfcofhufyphf-

[ekb vrdktkj,bc ,hfklt,f hjujh ubylf uff,fsbkj9= fsblfy

stmdcvtn bfydhfvlt cfcnevhjc yjvhblfy fh ufvjcek[fh7 vfuhfv

hjvw ittybiyt dbyvtc6 hjvtkb thsb ufvjutmjvfut,f9= zrefsv.jatkbc

vtnb dby bn.dbc6 rb6 ,fnjyj6 xdty itdbafhts ecf,esjl6

[essevybfyt,c hjv afynfdlf6 bvbnjvj9= vjrktl6 fkb,b fh ufufxybf7

lfafhekbc uffirfhfdt,f sfdlf.bhf f.tyt,c vjdktyt,c7

cnbmbehb e,tleht,f lf vbc ybflfupt fqvjwtyt,ekb rjxbfc nhfutlbf6

cfblevkjc ufv[tkbc itvs[dtdfib6 evfkdt f[fkb ibyffhcbs

lfbndbhst,f evhfdktcj,bc sdfkib7 [fk[b fhfahbclblt-

,bs thoveyt,f xtvc dthcbfc6 hflufyfw ;byb fysfhbc vbth idbkbc

307

More magazines by this user
Similar magazines