Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

UEHB JNJ,FBF

vj,f se fyf[tc6 ajnjt,c hbcsdbc lfevfkfdlyty9= hb.tpt fvjcek

,fkf[c777 ubjhub777 hbcsdbc it.jdylf cf[tkbc ofhvjsmvbc

oby6 ,jylj hjv fh ofvjwltyjlf9= wtkbs dth vjsb,fd6

yfvukbs _rb7 hjwf mfkbidbkb ufxylt,f6 qj,t fzhbfklt,f

[jkvt7

fhbmf6 vjdblf xtvb lfvhqdtdb lf qevtkib itvrtst,tkbj6

abmhj,c cfo.fkb cfhb lf orytkb6 vfuhfv qj,t ,bzbc

lf,flt,bc lhjcfw bo.t,c zhbfkc6 yf,bzdht,b cfsdfkfdib

xfcfult,b fh fhbfy6 rtvtc lf cfresfh sfdc duekbc[vj,6

dbyfblfy c]thf6 ’bhufvjvgfk vfhubkc ufvjwdkbc8

mfh-odbvbc vj’fkt,bs fajk[dt,ekc uffyf[kt,c7

hbcsdbc lffrjyrhtnf6 rtvtc lf cfresfh sfdc duekbc[vj,j9= rblt

dby fhbc jlf,fltib yf,bzdfhb9= j6 lehe7 jlf,flt,ib lblb

[fybf ,h’tyrfwb fh ufvjxtybkf7 kflb b.j fctsb6 zfybf7

crjkbc vjofat dblht ufrdtsbkt,c hbubfyfl fh lfbcofdkblf6

f,f6 rfhub ltlbc idbkb bmyt,jlf lf z.jylblc

uf rfht,jlf7

dbcfw [dfkbyltkb lqt sfdib fmdc6 xtvc cbylbcc itt[jc

lf ufvbcgtnfrjcj6 bn.jlf lf ewjlbyfhb ,fdidb

hjujh uf,tlfdlf vbcb mfsmfsf odthbcrty [tkbc ufodltyfc9=

vfibydt ibybcrty vjwjw[fdlf6 hfsf cfbynthtcj cfe,hbc

relbcsdbc vfbyw vjtcohj7 ytnfdb fcts lf,tht,fc

lf cbrdlbkc= hfnjv vb[ctyt,lf cek cbc gtnfrtc6 e,bojt,fc9=

fvbsb hbcb smvf cehlf9= vfyrbthb hjv dfh9= ,fubcfw fhf eifdc6

jqjyl ]th f[fkufphlff6 ]th cb,h’ybc r,bkb fh fvjc-

’hjvbf7 ityb ujyt,fvf[dbkj,fw itcfiehbf6 ]bvf se777 hbcsdbc

vjvvfhsf ’vj,bkjsb6 fy obyflflt,f ,jkjvlt hfnjv fh

xffvsfdhf6 fthib ufvjrblt,ekb lfnjdf fphb7 nenewb [jv fh

dujybdfh9= fhf6 gbhbmbs6 gbhbmbs6 nenewb hjv fh dujybdfh6 bvbcsdbc

vbdkblf ufhitvj6 bvbcsdbc vtcfe,ht,jlf mfhfuvt,bs7 thscf

lf bvfdt vlbyfhtib jh]th dth it[dfk7 vjlb6 xfderdbhlts

zbzt rdtrdtc ahfpfc7 ,th’yek abkjcjabfc bidtkbt,c

lf thsudfhfl vfahs[bkt,c5 jhb w[jdht,bs ye w[jdhj,j7 cfjwfhb

hfv fhbc s[bkb7 lfkjwdbk ,eyt,fc ptlvbodtybs

xfemcjdt,bf vfcib flfvbfybc pyt-[fcbfsb7 thsb aientf6

wfhbtkb7 it[tldbs fhf6 vfuhfv [tkbc itdkt,bs6 ufevndhtdkflfw

bcby]t,f7 fcts rfwc fkqjc vfkt feqt,7 ,j-

312

More magazines by this user
Similar magazines