Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

AHSJCFYB ZBFYZDTKF

2vjvfdkbc sdfkcfphbcbs hjvtkb upff eahj jgnbvfkehb9=

gbhjdyt,fv cfbsrty fbqjc jhbtynfwbf9= bylbdblb tcohfadbc

hfqfwfc6 ufhtvjw vjbs[jdc tvjwbfsf [fhrc7 hjlbc6

hf vjvtynib tvs[dtdf thsvfytsc vfsb vbpyt,b9= cfl fhbc jmhjc

iefktlb6 hjwf jhbubyfkehj,fw ityfhxeyt,ekbf lf

pjuflbw fh pfhfklt,f9=hfvtse hfÁ cfhut,tk t.jc rfwcf6

erese cjatkb .jdtkb itb’byjc lf cekb sDcb bpqdbjc9

fye hfb vbcwtc rfwvfy yfwdkfl cekbcf sDcbcf9

ytvtynhjgbf se tynhjgbf6 mfjcb se otchbub9= hfvltyfl

,jzfdc xtvc yt,fc xtvb itcf’kt,kj,f9=3 vc]tkj,lf ,jylj6

fct hjv6 vbcsdbc sdbsufvjhrdtdf cfv.fhjc eptyftc vjotchbut,fc

ufenjklf6 bvbclf vbe[tlfdfl6 hjvtkc vbtv[hj,jlf6

thstekc _ [fynehc6 se pjuflc _ jlf,fltc7

idbkbcufy efh.jabc vsfdfh vb ptpofl wbhf irdbsbybfc cfvfhw[dbyj

ofhceksfy thsfl6 o.fklblj,bc qfvbs cekbc cf,tlbcothj

ufibidkt,fw vbfxylf6 hjvkbc itvotj,bs fhcsfufvhbutv

vjeleyf6 lfexkeyuf ltlfidbkehb bycnbymnb6 uevfyb6

fkqj lf cfnfy]jib lfnhbfkt,ek e,tleht,fc6 hfw vtnfl

eqhvfdlt,jlf6 vtvrdblhbcflvb of.tyt,ekb ,hfklt,f sfylfsfy

bhoveyf7 ltlfv cfnfy]jtkt,bc vrdktkfl rb wyj idbkb6 vfuhfv

lfyfifekc lfvf]tht,tkb vjnbdb dthfahbs lfe’t,yf7 tc rb

bctlfw ufxfyfut,ek mfkc fc sdfkc lf .ehc ufvjf,fvlf6 hfsf

eflubkj yfsmdfvbs se cfmwbtkbs vrdlhtsbs fqvlufhb gbhvijcsdbc

cfvfht [tkf[kf fh ufts[fhf8 fhct,ek vlujvfhtj,fc

lfc]thlt,jlf lf vthvbcbc bvtlbs tcekluvekf7

cfnfy]jtkt,bc vb.jkt,bs vjrdlbyt,fc erdt zbzt rdtrdtw

,jyljc vbfothlf6 sevwf wbhfcfufy ufyc[dfdt,bs6 ,jhjnvjmvtlt,bcsdbc

ahbfl cfhoveyj cf,esb ufvjtyf[f5 yf[tdfh’vbc yffdfpfrfhc

,tlbcothbc obyfit uf,h’jkt,bc6 oevgblfy fvjcdkbc6 fhfchekafcjdyt,bc

xfhxjsf lfvc[dhtdbc wlbs [cyblf7 lqtvlt vjv-

[lfh lf fovjcfkjlytk cbfdts ,jyljc vjzfh,t,ek gfnbdvj.dfhtj,fc

vbfothlf6 [jkj fmfvlt yfvjmvtlfhb .jdtkb cbrtst6 ibhvfl6

ufy[jhwbtkt,tkb cfibytkt,bc lfafhdbc [th[-afylfl vbbxybf7

fct hjv6 lqtt,bc obyfs ,jyljc chek.jabkt,bs fqahsjdfyt,ekb6

fvbthblfy iehbc’bt,bc zfj,fl mwtekb.j7

zbzt rdtrdt [fylf[fy bvfcfw b[ctyt,lf6 se fylth’bc rbs[db-

319

More magazines by this user
Similar magazines