Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

AHSJCFYB ZBFYZDTKF

kb gbhjdyt,f lufc ecfsejl7 vtht vsfdfhpt vsfdfhb6 othbkib

cfe,fhbf yfieflqtdpt6 ,bylbcgbhpt lf fhf fsb

bfydhbc lbkfpt7 tn.j,f6 .jdtkbdt ;bybc fysfhbc ijhcufvbpyekb

[hbrt,bf vfhskfw7 hf gbhbs itd[tlfdlb mdt.fyfc6 serb ,jyljc

wjldfc rbcthpt lfdblt,lb9= flht se udbfy fvbcsfyf ujyt-

,fuf[cybkb .vfodbkb sdbsjydt uffrtst,c fhxtdfyc5 ufvjujybkb

udfhbs bw[jdht,c se yfvldbkbs7 tc ghjwtcb cfvrdlhjcfcbwjw[kj

[fcbfsbcf xfyc lf rhbnbrek vjvtynfvlt cfmvtib xfhtdf

.jdkfl lfeidt,tkbf=3

’ytkb cfsmvtkbf6 dby eahj flht fvjbwyj ,jyljc gbhjdyt-

,f5 zjabf fysfhbfv6 wbhf irdbsbybfv6 ,fubv se zbzt rdtrdtv6 vfuhfv

js[bdtcufy ufyc[dfdt,bs fqvjxtybkb cbyfvldbkt [fyneh fkb’jybfcfsdbc

lfihtnbkb ’e’ec vt[cbtht,blfy fvjviktkb

cfnrbdfhb itbmvyf7

2cfvfubthjc e[lbc fhlfitkc lf fvbnjvfw vtmwtdf fct7 f[bf

vfufpt6 efhtcbc qbhcbf7 wjk-idbkbc lfvqegdtkb= yffhvtdb kervfw

cfidbkbidbkjl udbytkt,c6 vfuhfv vt6 vt hf iefib db.fdb9=

hfc vtvfhskt,jlf9= hfnjv sfdblfydt fh ufvbv[bkf .jdtkbdt9=

fmfvlt ,f]fqkj jmhj cgbkty’fl hfv uflfvfmwbf9= vfi6 n.ebkfl

vtdkt,jlf sfdpt9= n.ebkfl vtabwt,jlf cb.dfhekc9= n.ebkfl

vt’f[lf ahsjcfy zbfyzdtkfc9= sfd,he lfvfc[f6 cekb fvjvfhsdf6

uekb fvjvfwfkf lf f[kff hjv vnjdt,c9= ]fkfsb= ]fkfsb= hfnjv

vbvnrbwt,c6 sbsmjc fkb’jybf cf,esbsff v[jkjl6 cbyfvldktib

rb pfysfhbff6 ;byb fysfhbc idbkb9= hjv fh d.dfht,jlb6 hbcsdbc

vjvtylt,jlf6 hbcsdbc ufvbv;qfdyt,lf fy thsc6 fy _vtjhtc9=3

tc .dtkfathb [fynehbcsdbc ujyvb[lbkj,bc qfvbc vtht uf[lf

wyj,bkb7 mfkbidbkc ]thjdyfl f[cjdlf ibyvj,heyt,fvlt uflfluvekb

sbsjtekb yf,b]b5 ’dbhafcb cnevht,bc fxmfht,bs ufvjodtekb

fysfhbt,bc fajhbfmt,f b.j tc6 se cfvfhbc kjlbdbs

ufxevt,ekb ,jyljc obyfit6 fmfvlt hfqfwyfbhfl vj,jzbkb

uh’yj,t,bc ufv[tkf-ufibidkt,f7

rjybfrbc ohegdbcufy qbqbybc [fcbfspt lfvlufhvf [fynehvf

ibyvjecdktksf gfhrib ufctbhyt,f byljvf7 ,tlfl6 zbzt rdtrdtc

cfvakj,tkjc zbirfhb lfrtnbkb lfe[dlfs7 ibybcrty vj,heylyty7

tdrfkbgnt,bc mfsmfsf [tbdfyvf6 vjwbvwbvt kfvgbjyt,vf6 fcekb

thsj, vjf]fljdf7 vfhw[tyf v[fhtpt kj.f vbf[enf vb]yehc7

sbst,b sbst,ib xfe[kfhsf7

321

More magazines by this user
Similar magazines