Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

AHSJCFYB ZBFYZDTKF

kbcjltyf othbkt,c7 ecekj mfqfklt,c rjwyblf6 vfs cfhtwtkpt

vbodt,jlf7 ,jyljc jmhjcathb rekekt,bs fathflt,ek

afhlfupt vbb,yblt,jlf7 b[ctyt,lf6 vbkblfy ofvjxmfaeyt,ekb

o.kbs hjujh htw[fdlyty vfymfyfc8 cfmfht vbyfc hfath fghbfkt,lf

rbcrbcbs6 cb[fhekbs hfyfbhfl reynheit,lf7

cfzbhj ybdst,bcsdbc ]th sfdfl ,jylj vjlbjlf fkb’jybt,bcfc6

vfuhfv ufvj[lf [fyb lf .vfodbkvf6 [fy sbsj-sbsjl vbeupfdyf

vtuj,fhb [fynehc6 [fyfw _]uea-]ueafl7

_ ityvf lj[nehvf6 se xtvb sdfkbc cbyfskt fhbc6 vtstckt

lfaybc ’bhfc lf;fyuekb fhvfnehf lf vbkt,b hjv fo.dbf6 ufvjvbupfdyjcj=

_uflfcwtvlyty lfyf,fht,c thsyb7

_ ujuj6 ityvf ubjhubv6 xtvc w[jdht,f [fynehsfy vblbs lf

cfvpflbc erfy6 ljkf,bc mdbc cbf[kjdtc lf.hbk hrbybc aeh’kt,c

ufvjufnfytyj= _ tn.jlyty vtjhtyb7

_ cek ufoe[t,s6 vfuhfv hf dmyfs9 ityvf ahsjcfyvf zbfyzdtkfv

,h’fyf6 ,jctkbc [tkvfh]dybd6 cbvbylbc yf.fyfhib itujht,ekb

uelhjybc vjhudt,b ehbrfpt lfltdbs6 ptl yfkbfib vb.hbkb

njkbc sat,b lffo.dts lf fm vjvbnfytsj= _ sfvfvfl vjczhblyty

vtcfvtyb7

vjlbjlyty7 vj[jh[jwt,lyty7 dby vb[frc ecf[cjdht,lf6 dby

vb]yehbc vjrbs[dfc uflfcwtvlf7 ufvjbrdktdlyty vbkfylfhbc ]fyvhstkj,fc6

vtht _ 2[fysfhb’tv ufvjudfupfdyfj36 2[fysfhb’tc

tcfzbhjt,fj36 2[fysfhb’tc yt,fdcj36 tn.jlyty lf vb mjylfs tktmnhj

lf fdnjutyehb itvleqt,tkb fgfhfnt,b6 tkcfltybc vfdsekt,b6

rf,tkt,b6 c[dfyb lf c[dfyb7

lqbsb lqt vbeqt,tkb ufywlt,b lf cehdbkb bvjyt,lyty [fynehc6

sevwf it.dfht,ekbcfufy ufv.jab rtltkb ytk-ytkf s[tklt,jlf7

cofvlf6 hjv cfidbkbidbkj wjldfc cxflbjlf6 vfuhfv

gfgblf vfafc sfdufyobhdbc ufhtit6 bwjlf6 ,jyljc cfofltkc dthfahbs

fvjbwyj,lf7

2se vfhskfw de.dfhdfh6 se vfhskfw ;byb fysfhbc vtvrdblhtf

lf rjxbfc v[jkjl lf,flt,bc vjovj,bs vbtsdkt,f6 vfiby

xtvc uh’yj,fc ecfsejl egfce[t,c8 fhflf6 hjujhw fmfvlt

f[th[t,lf6 sfdc vjvfhblt,cj36 vjczhf7 thsb cbn.dbs6 tltvbc ,fqib

tdfc xfltybk uvbhj,fc bvtjht,lf6 hjvtk sfdlflt,fvfw cfv-

.fhjc vfvfrfwb fqvjexbyf lf uflfehxbyf rbltw7

erdt yt,bc.jafw qfkfnj,lf [fynehc lf cfphbfyj,fw7 wj-

323

More magazines by this user
Similar magazines