Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

AHSJCFYB ZBFYZDTKF

w[kt,b pjub cf.tkjib xftodtsf ’f’t,ib v,jhufd ltlfc6 pjubw

_ vrthlcf lf ve[kt,pt7

lf.ehcekb cfcfakfj ,byl,eylbc vjmcjdbk ,fltib bhotjlf7

dthfahbs f[cyblf [fynehb6 tcjltyb cbsfvfvt cfblfy tybzt-

,jlf fvoesfc7 dby ufyfut,lf vbc cekc6 fy cflfehb ufv,tlfj,f

fvjfluvtdbyt,lf tyfc9=

_ vt wfhj ,t,bfcfufy dbwb .jdtkbdt7 ltlbcufyfw6 j6 ltlbcufyfw7

ity lf vfvfxtvc ,fdidj,blfydt ub.dfhlfs thsvfytsb7

iteqklt,jlbs rbltw6 wehev xfifkf sehvt tc cfmvt6 fkb-

’jy[tv6 sjhtv777

_ wehev9= 2whej,c7 wfhj rbltd vtcvbc6 vfuhfv vbkfylfhb

fvfc fhfahbclblt,bs ufev;qfdyt,lf7 c[df hfqfwbcsdbcff

vjcekb37

_ ltlfxtvbc nbhbkc ,tdh]th ufvjdeqdb’t,bdfhs sesfhbfwf

lf vtw7 ufycfresht,bs vfiby6 hjwf vfvf kjubyc cf,ybfyfl

vbfnjdt,lf lf fdbybc nf[nhtdfyc ittrtlkt,jlf kfy’qdfubyt,bs7

_ cbw[t foe[t,lf6 fk,fs7 2yese vfhsfkc fv,j,c ’e’elfihtnbkb9=

bmyt, vbkfylfhb rb fh ufeh,jlf fhlfitkc6 hjujhw

fvfc wfhj veiembf mjsmjst,lf lqtvjcoht,f6 fhfvtl _ gbhbmbs6

fhlfitkb _ vbkfylfhc9=3

_ fh eylf dfv,j,lt fvfc idbkb6 vfuhfv vt fhfclhjc v.dfht-

,bf vbkfylfhb7 xtvb epheydtkb mfkbidbkj,f6 xtvb vjvfdfkb6

xtvb ,tlybtht,f bvfy uffgj iefpt7 ]j,lf vfiby vjdvrdlfhb.fdb6

sevwf ,tlbcothfc [tkc dth ffafht,7 wbdcbc[kbfyb b.j bub6 wbdcbc[kbfyb

lf fvgfhnfdfyb7 fk,fs6 fctsbf fpyfehekb ]bib lf

vjluvf5 fyfsjc lf fhfdby uffs,jc7 tobf xtvb wjldf= vfvbc nfycfwvtkpt

thsb qthb svfw hjv ittybiyf6 vfibydt afy]fhfcsfy vbfh-

,tybyt,lf7 vemb athbcf se vj .dt,jlf [tkib6 sfdxfqeyekb vjijhlt,jlf

cfhrvtkc6 vfuhfv cfrvfhbcb b.j hfvt yfstkb lftkfylf6

hjv [tkfl uekcfrkfdb mdbsbyb fvjtidf7 f,f6 hf tmyf cfo.fkc6

e.dfhlf vjqfkfnt mvfhb6 sevwf vbclf cfdfkfkjl6 fhlfitkbc

uekb ity utresdyjlf thsflthsc7 vbkfylfhb ,hvf rb fh b.j6

.dtkfathc fvxytdlf6 fvbnjvfw ]fdhc xdtypt b.hblf [jkvt7 lfudthtjlf

gfnfht,c lf vbudn.tg-vjudn.tgfdlf chekbfl evbptpjl7

2fhw fob fvjbqt, [vfc9= dyf[js6 hjltvlt bmyt,b ,ecfdbs=3

325

More magazines by this user
Similar magazines