Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

AHSJCFYB ZBFYZDTKF

kb cfkfhjc ufvutc7 frb6 ubs[fhbs6 bv sfy[fc extvjl [tkc dthfdby

f[kt,c-vtsmb7 f 6 xtvb cehfsbsb ubcfhut,kbfs7 lf,flt,bc vjovj,fib

sfhbqc itwdkblbs6 fk,fs7 ,tztllfcvek mfqfklcfw

bijdblbs cflvt lf gfcgjhnbw vjrdfhf[zbylf7 vflkj,bc vtnb

hf vtsmvbc= ufujybkb utmyt,fs zehbfib lfnhbfkt,ekb e,tleht,f6

se wtw[kvf hjujh isfysmf js[b6 eahj cojhfl cfvb flfvbfybc

cbwjw[kt6 hflufy thsvf sfdb xfvjb[hxj7 .jdtk itvs[dtdbcfsdbc

[fk[ib fctsyfbhflff vbqt,ekb7 ye ufvjhsfd6 b.jc7 vtuj,ht,ib

sfdb [jv eylf ufbvfhskj9 hfnjv fh vtrbs[t,b6 [fy-

’fhc hf vfymfyt,bs uflfehxbj9= vjrktl6 cbn.df hjv fh ufvbuh-

’tkltc6 lf rfctnfibw xfdtnbj6 e,tlehb itvs[dtdbc rb fhf6 xtvb

iehbc’bt,bc vc[dthgkbf .dtkf7 xdblvtn otkboflc vphlblyty cfnfy]jib6

kf,jhfnjhbfib6 cbwhebc ybq,bs6 cb.fk,bs7 wjw[fk

ltlfc ufhlfwdkbkfl vfxdtyt,lyty7 flfvbfyt,sfy ehsbthsj,fc

vbrh’fkfdlyty7 abkjcjabbs vbntyblyty sfdc6 vfuhfv ths vidtybth

lqtc vj[lf cfcofekb lf sfyfvbvltdhekfl itdbn.dt cbvfhskt8

ufdbut6 hjv ltlf cfqcfkfvfsb v.jkbf6 vij,tkb vfvfl rb

rjxbf fkb’jybfc yfwdkfl6 cfsf.dfyt,tkb vfcofdkt,tkb6 ;byb fysfhb6

bubdt ]tut fysfhbf tctw fh vtrvfhf7 ufdbut6 hjv cmtcj,hbdb

rfdibhbs rb fhf6 [tkjdyehfl ufdxtybkdfh lf xfvtmwf ndbyib cbc-

[kb7 cfofvkfdbs ceahfcsfy vbdfcbrdlbkt cfvbdt7 vj[ewt,b jlfib

lfdnjdt7 sjrbs sesbc njnpt xfvjdrblt rjxbf6 sfy othbkb

bctsyfbhfl itdflubyt6 hjv ’bt,bc itvs[dtdfib .dtkfathb ;byb

fysfhc lf,hfkt,jlf7 vjda[brt aekb6 itvyf[dtkb cfkfhjc obuyfrt,b6

xfdhfpt rfh-afy]ht,b lf bmfehj,f wtw[kc vbdtwb7 ths-

[fyc ,ytlbfybdbs db[tnbfkt peulblib7 vtujyf6 xtvb gbhjdyt,bc

ufcfblevkjt,fc itd’kt,lb8 bmyt, vjvt[th[t,byf rbltw6 tc o.tekb

rfyjyt,b6 mfqfkljvfybf lf xfysbc lfrfhudf hjv fhf7 vjzhbkfl

hjv dsmdfs6 bv sfy[fc cbylbcbthfl ufub.jas6 cfvfubthjl

ubjhub [fysfhb’bc cf[tkpt f[fk gfcgjhnc vfijdybyt,s= ztzt rdtrdtc

cfvelfvjl ufxevt,fc vt drbchekj,7 ]fyb ufdfhltc6 lf cflfw

cfvb6 vtjs[tw _ bm7

_ tc hf zbhb ufvjubdkbf9=

_ xtvc cbc[kib ,eyt,bs pbc Homo delinquens6 fye wjldbkb

flfvbfyb7 ’ytkbf [jybc rjkjybfib vj[dtlhf9=

331

More magazines by this user
Similar magazines