Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

UEHB JNJ,FBF

’bt,fw7 fhw xtvb vfvff rjxbf6 vfuhfv vfbyw vbc idbkfl

vbdfxybdfh evtntcc6 fct itvbsdbcf cjatkvf7 ytnfd6 itb’kt,jltc

lhjbc erfy lf,heyt,f6 .dtkfahbc sfdblfy

lfo.t,f= dbwb6 hfcfw dbpfvlb7 cfo.fk vbkfylfhc rb fh

xfdecfahlt,jlb6 fhfvtl itdrhfdlb jhbdtc6 [tpt xfvjdrblt,lb

sjrbs lf wtw[kc itdeyst,lb7 fb6 hjlbc dbmyt-

,jlb lehe7 sevwf cek thsbf6 ufdfqotd otkboflyf[tdfhib

fmtlfy lf i[fvfl itdfhut, .jdtkbdtc thscfw lf

vtjhtcfw7 jhtcnt7 ye abmhj,6 sbsmjc fmfehj,fv ufvfrtsbkij,bkf7

chekt,bsfw fhf7 vt bctd xtvc qvthsc

dtvcf[eht,b6 vfuhfv cfvfhskbfyj,bc ghbywbgb .dtkufy

fhct,j,c6 xdtysfyfw rb7 ityb cfe,hblfy ufvjvlbyfht6

gbhbmbs6 eylf ufv[fht,jlf bv fhfrfwbc mfkbidbkc se

off[ltylb6 sevwf fhf6 ,jylj6 vfvbc wjldf idbkvf fh

eylf pqdfc= [fynehc xfvjt[ctyb= cbcektktt,pt abmhb

sfdblfy fvjbult6 fvjbult6 utcvbc6 sjhtv lehec ’vf dfhj6

fhcfl f[ctyj= aekbcsdbc vflkj,tkb dfh7 vfufssfy

[evhj,f fh ufvjdf7 itgbht,ekb vbtwb7 rfctnf vjcgt7

bct vblb vbkbwbfib7 vje.tdb ityb ufcfzbhb ufvjv’bt,tkc6

vfuhfv mehlt,pt hfvt fhcfl ofvjuwltc7 ye lf-

.bfkj,6 cfmvtc vjrblt [tkb6 cfmvtc=3

334

HBYF VTIDBLT

lehe fkb’jybf

lehe fkb’jybfc fhlfitksfy ufcf.jab hf eylf /mjyjlf6 vfuhfv

zjht,b sfylfsfy ujyt,fc eofvkfdlf7 erdt ltlbc cbn.dt,c yfrkt,fl

thoveyt,jlf7 vfvbc ibyblfy uflf[dtofc lf cfabwfhb ’vbc ufnfwt,fc

,b’fcsfy thsfl wbhfcfw f,hfkt,lf7

2fvbcsfyf cfibyttkt,fc evbptpjl fhfahbs xfbltylfj36 abmhj,lf

ufvelvt,bs7

hfvlty]th eyfnhbf6 vleqfht uflfc[vjlf ltlfvbcc6 rb,blfy

xfvjdfhlybkb.j lf rbcthb vjtnt[f6 fy ths,fifl lf,tht,e-

More magazines by this user
Similar magazines