Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

AHSJCFYB ZBFYZDTKF

kb.j6 hjujhw pqfght,ib [lt,f [jkvt6 jqjyl jlf,fltkb df-

.t,bc dyt,bfy sdfksdfkc vbcb mfkehj,f hfvtyfbhfl itehw[dtytkb

lfc[knjvjlf7

idbkc cf.tkjib xffahbylt,jlf irdbsby[t lf ierf-ierf fct

dkblyty7 qfvqfvj,bs rb lehec fsfcyfbhfl tcbpvht,jlf wbhfc uf-

,tlbst,f7 le.kf fysfhbfc obcmdbkib njvht,pt vjnfhnvfyt vfs

c[tekt,c offcoht,lf7 [tk-at[b ittrdht,jlf7 ljkf,t,bc [hbfkib

tcvjlf nrbdbkufhtekb rdytcf lf fxmfht,ekb ceysmdf7 tc [vf xf,fohekt,sfy

abw[kfl vbfcohfat,lf7 uflfvndthbk mtxjib xffahbylt,jlf

fhlfitkc6 lfpytmlf6 vfuhfv lbfwbc ’e’et,bc v,qe]fdb njhb

ybxf,bdbs vjt[tsmeyt,jlf lf sdfkt,fyfgthorkt,ekc rb,tc vbfyfhw[t,lf7

fqdb’t,lyty yfvnbhfktdc6 fckjrbyt,ek-f’fu’fut,ekc7 vtvrdblhbc

vlujvfhtj,bs itibyt,ekb wbhf thsbfyfl wf[wf[t,lf7 vjudbfyt,bs

lehe o.yfhlt,jlf6 sevwf vtht itvjt.ht,jlfs se fhf

fhlfitkb cflvt6 ofvj.bhvbpt,ek ltlfc frfyrfkt,ekb df;b vfibydt

cf[tkjpt xfvjmfxfdlf7

irdbsby[tc rb gtktnb j]f[bc hxtyf cecnb [tkt,bs e[lt,jlf7

lbkblfy it,bylt,fvlt lf[kib nhbfkt,lf7 idbkbc sfyf,hfl t]f]ueht,jlf

cfvaesbfy ifmhbc njvht,c lf vfrfhjybs cfdct .est,c7

_ ybcbt,vf ufvfe,tlehf= _ bn.jlf [tkvjrkt vjv[vfht,kbc

ufvjxtybcsfyfdt lf cfs[jdhbs vjcekbw rhbynbc lfe’dhtkfl ufb’ehot,jlf7

cfmjykbc fhw ptlvtn afcfl uf.bldfc sfrbkj,lf wbhf irdbsbybf7

_ vtw vt[fh]t,f fm= _ vjczhblf lf vfsb dfkblfy fvjecdktkb

jlf,fltkt,bw vfvfcbc[kfl b’tylyty xbsc lf vbnrfkc6 c[dfsf

lf c[dfsf7

emvt lqtt,ib .fyfcfw edkblf wbhf lf ,fq-,jcnfycfw7

2hjujh lf[fnfdc fhlfitkbc rf,bytnc93 6 abmhj,lf [vfvfqkf

lf mjsybc .dfdbkt,c sfdpt tdkt,jlf vpthfufintht,ekb6 hfw6

,eyt,hbdbf6 ’fhqdt,c eoboryblf .eht,lfwmdtnbk .vfodbkc7 f[ctylt,jlf6

vsdhfkb rjxbfc f.fkvf.fkb6 vbcb eidthb cbn.dt,b6 fvbnjvfw6

ye tcfkvt,b fhlfitkcj6 t[dtot,jlf ltlfc ufvelvt,bs6 vfuhfv

wbhfc lfgbht,fyb .jdtksdbc fdbo.lt,jlf lf sfylfsfy lehec

rbkjw eahj rfntujhbekb uf[lf7 bc rb fhf6 ths[tk vfvbc 2cfvrf-

335

More magazines by this user
Similar magazines