Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

UEHB JNJ,FBF

;byb5 vtht9 sfyfvbvltdhekfl dfpbfht cfv.fhjc bvfludfhb

uffpht,f6 hjujhbw fgtbhjybf6 vfufkbsfl6 fyfmcbvfylhtcsfy6

fthb _ fyfmcbvtyt vbktstklsfy6 ybdssf stckb

_ jvjvthbt,b _ gbhjysfy7

gbhjysfy jvjvthbt,b9= tc hf vbmfhdff9= gbhjybc rdktdbc j,btmnb

tsbrff6 hjujhw tc nbvjybc* ihjvt,blfy dbwbs7 bc [jv ,tlybtht,fc

lf vbcb vbqotdbc cfrbs[t,c brdktdlf7 v= fnfmcbf6 fgfsbf7

fhf6 hf,b6 crtgnbwbpvbs ztivfhbnt,bc vbqotdf9 ittifkf se ufyut,

fehbf9= vwlblf6 rb6 ecfsejl7 fbynthtct,lf6 hfyfbhfl vmjylf cfrbs[b

itsdbct,ekb3 _ lfdbqfkt= vtnb fh itvb’kbf=

_ hf6 b.j6 ,jylj9= uffxtht vfymfyf= vt lfvcdb cfztcsfy7 2hfnjv

vb[ctyf6 lehev cb.dfhekb fudbrh’fkfj7 fk,fs ybflfuc fvpflt,c

sfdblfy xtvc vjcfwbkt,kfl7 vt .dtkfahbcfsdbc vpfl dfh6 xtvj6

jqjyl ity v.fdlt ,tlybthb6 ity=3 _ [fyneh fkb’jybfc ybrfgb

feshsjklf7

2ufybwlbc6 vfuhfv dth ,tlfdc ufv;qfdyt,fc7 bmyt, c]j,ltc sdbsjy

ufdev[bkj tzdt,b lf ndbhsb itdevcev,emj9= fhf6 fhf6 ertstcbf

lfdewflj= ufyf vt fh vbzbhlf9= ufyf vt fh vbv’bvlf6 hjwf

vbc[fk-vbc[fk xfderfrkt xtvb cekbc ltghtcbf6 ltutythfwbf lf f[kf

In statu fivendi* afpfib hjujh dbv.jat,b sdhfvtnb okbc ,thbrfwb7

Marasmus senilis* vfhsfkb b.j ;byb fysfhb7 Libido-c ufvjwlt,c

se ufe’kjj7 Is cadet ante senem qui sapit ante diem* vbe-

[tlfdfl fvbcf6 [jv fqvjdfxbyt xtvib ’fkf6 [jv ufvjden.lb6 se hfyfbhfl

vt’fuht,jlf cekb cfcnevhjc yjvthib xfrtnbkc6 hfyfbhfl

desdfksdfkt,lb cfhrtib xtvc fqyfuj,fc6 c[tekc6 fcjt,c7 fhfathb

lfvbvfkfdc6 fhw bc6 se hf vbpybs vjvfxtxtc [tkib trkbc udbhudbyb7

rbltd rfhub6 ,h,jv [tkvtjhtl fh b,qfdkf Ecce homo*.

ufyf dth lfd’kbt ibib lf cbhw[dbkbc uh’yj,f9= cb.dfhekvf fvfvfqkf9=

sfdpt [tkbw vfydt fvfqt,byf7 lfdafht ufyf ltlfcsfy coitus_bc

,hfklt,f6 hfyfbhfl vf’fu’fut,lf7 bjnbcjltyf6 vbc[fkb fh

ufvjvbnjdt,bf6 ,todbc xhlbkbc yffsfcfkb fh ufvjvhxtybf lf yese

fvfjf Omnia vincit amor9=* fhf6 ecfsejl vtn.dbc6 jqjyl ]th

,jh’brj,c7 xtvb cf,hfkj ujuj7 ,tlybtht,ff6 flfvbfybc abmhbc ofrbs[df

hjv fh itb’kt,f7 rfwj,hbj,f fv lf,hrjkt,fc uflfkf[fdc

se fhf6 w[jdht,fw fphc lf rfhufdc vfibydt7 bmyt, yfodfkt,b fmdc

,fdidj,fib7 hfnjv ufvbh,bc6 hfnjv9=

338

More magazines by this user
Similar magazines