Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

AHSJCFYB ZBFYZDTKF

hf ,tlvf6 lbc wjldf vcltdybcj6 _ b,qfdkf rjxbf fklb’jybfv6

_ fb6 sehvt hbcsdbc vjudfo.tdkblf vt lf fhlfitkc ltlfxtvb

wfhj6 ifdcbc[kbfyt,bc isfvjvfdkt,jj7 smdb6 vfvblf6 vfhskfw

ufuobhtc ,b’t,vf9= smdb=

_ hf vybidytkj,f fmdc f[kf vfufc6 rjxbf6 fvltyb [ybc itvltu9=

_ fmdc6 vfvblf6 fmdc= 2cfnfyfc [tkib lf,txfdt,ekb ovbylfyb=3

_ ute,yt,b6 hf vybidytkj,f fmdc-vtsmb7 [jv [tlfd6 wjw[fkb

dfh6 gbhib cekb vblufc7 vtnb hfqf ubylf9= 2ufxevlb vfbyw6

e,tlehj=3

_ f,f6 ,jhybc [jac fh ufvjlt,ekb.fdb vfiby6 fy zjabfc c’byt,jlf

sfdbc rjrhjzbyf ]b[ehib9= _ sdfkt,ib xffwmthlf vteqktc

;byb fysfhb7

_ cbvfhskbc qbhcflfw fh vsdkbs9= fh ut,hfkt,bs chekt,bs9=

_ vbtwbs rtbchbcb rtbcfhcf lf qvthsbcfb qvthscfjj6 vfstv7

hf ubs[hfc6 it eqvthsjd6 hf9= .tkpt mdfufvj,vekb tyuehib

uflfvfultc ’vt,fvfj9=

_ fvbcsfyf cekvlf,kj,fc xtvb ,b’t,b fh bpfvlyty6 fhf7

_ fvjubxtvt,bf ,b’t,b6 ,b’t,bj6 sbsmjc vfvfityc ahst,b

fvjclbjlf bqkbt,blfy7

_ hfnjv ufxevt,ek[fh6 vfvblf6 smdb hfvt= 2fk,fs .dtkfathb

xferfrkf37

_ lbc wjldf vcltdybcjj6 vt dqvejlb se yffh.fkb vfvfityb9=

_ vfvfxtvb6 vfuhfv tu hf iefibf9=

_ ufvfh]j,f6 ityb= rbltd cf,est,c vs[jd9= bc6 hfw a[bptkc

sfdib fmdc6 vsdhfkc tybc odthpt frthbfj6 yese fhfclhjc ucvtybf

kflb zfybfcfufy vfbyw9=

_ vcvtybf6 lbf[fw6 vcvtybf= 2cek bvfc itcwbwbyt,c sdfkt,ib=3

_ vt.jaf6 rvfhf= rvf-hf= _uffkvfclf vfaf fkb’jybf7

_ rb6 vfuhfv vt hfc vthxbs9 frdfyib dojkbkdfh vfiby= _ b,qfdkf

rjxbfv lf rfhbcfrty ufmfylf7 cbxmfhtib ]jhrjc ufvjclj

at[b6 ojyfcojhj,f lfrfhuf lf bfnfrpt .eyovjvndhtek ujuhfcfdbs

ufrjnhbfklf7 _ it rfhbs gbhb xtvc obyffqvltu [jv6

it rfhbs [jv9= _ bljh,kt,jlf rjxbf6 _ ufvbidb6 idbkj6 [tkb6

33

More magazines by this user
Similar magazines