Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

UEHB JNJ,FBF

njrt,bc ’fkf ofhsvtjlf6 dthw qbfl lfhxtytbkb gbhb vjtveof6

ufkf[ekb ,fdidbdbs pvereyt,lf lf fqdfhqdfht,lf vezbcbc[j

rehw[kt,c6 tyfv [jv fh vb.bdkf9 lehe [jv fh ufvjmwtekf gfnbvhj,blfy=

fctf se bct6 mfhvf ofbqj mfhbcdt vjnfybkb7 ufb[fhf

,fubv6 udbncfw ufvjwlbkt,f ittvfnf cfvthvbcjl7 rfhub dmtyb

bc ,bzb wjw[fkb hjv lfdfkjwbyt ]ehevbfc7 ufn.lf7 fhwf

vidbkblb sfdc blt,cj vfhflbc ufhlfwvekj,fc37

342

SFVFLF

jwlffsb otkboflb boeht,jlf vfc fmts6 hfw ]ehevbf mj,fkbfc

cfsfvflj zbmbcsdbc fh trjwyf6 sevwf jlf,fltib f[kfw bidbfsfl

bgjdblbs j]f[c6 cflfw vbcb yffv,jhfkb cfcvbcb fh orfheyt,lf6

hjvtksfufy pjub ;fvsf ch,jkfc uftwdbsf6 pjubw lbfcf[kbcbc

abmhbfyb [tkt,blfy ufckbgbyt,ekb.j7 v[jkjl cflqtuh’tkjt,b6

[cjdyfib xf[bcnekb cflqtuh’tkjt,b6 fkvehlt,jlyty

lqtcfw mdtdhib lf’dtkt,ek qdbyjcfsdbs lf fhfathb b.j ufcfrdbhb6

se fmf bm6 ,th,bzf nfnfxb vtc[bf6 erdt vtw[ht wjkufvjyfwdfkb

,bh]bf zfybf6 se rtvtc htpbybc xtmvt,bc yfkbs vztltkb

yjrj fysfhbfc lfsfakekb [vt,b vfs vfubeh ’fkfc dthfahbs lf[cyjlyty6

cojhtl bvudfhfl6 hjujhw le.kfc obcmdbkbc ljkf-

,t,c ief xfdfhlybkb cbvbylbc vfhwdfkb ufesfyufdc jhvfu lfojkfc6

fd,tlbsb nhbfkbcfufy fvfjl wlbkj,c lfc[knjvfc lf cfrvfhbcbf

ojyfcojhj,bc jlyfdb lfrfhudfw rb6 hjv vfibydt ufbchbcjc7

fvbnjvfw .jdtkb k[bybc itvltu ibyvb,heyt,ek jlf,fltkt,ib

[ibhfl ufbujyt,lbs vfcufdc cfe,fjc

_ rb6 vfuhfv lfkbf ,bh]bf zfybfv6 vfuhfv ]ehevbf vfbyw c[df

b.j7 fcts .j.kjxbyj,fc brflht,lf ufyf9 dbsjv hf b.j9= bc jhkbnhbfyb

.fyob fh rvfhjlf6 tpjib ceahf hjv fh ufvjtnfybyt-

,byf lf cfwthb fh vjts[jdf9= mdt.fyfpt vfcpt ’kbthb sfvflf se

lfbfht,f6 fhf ujybf7 fk,fs vtfst ujv,bjc fojyt,lf sfdc7 gtidb

iteidbhf cfwthib vjhfrhfrt ljmc lf newf lf newf7 cek c[df

b.j ]ehevbf= _ bcbyfyekt,lyty7 vtht sdfkcfobthpt ufhlfcekb

lqtt,b fbrkfryt,jlyty7 bv athblfy rdkfdbylt,ehfl ofvjbvfhst,jlf

yfrflekib at[vjrblt,ek vsdfhtpt vjmybkb [vf ]ehevbfcb7

vjrdlt,jlf6 vfuhfv ceahfpt ufyc[dfdt,ek cfcvbcc fhfyfb-

More magazines by this user
Similar magazines