Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

AHSJCFYB ZBFYZDTKF

hfl uffzfzfyt,lf7 tc vtht6 eybzj vbv,f’dtkt,vf6 cfsflfhbujt,cfw

hjv t’f[ltyty6 fehlfehbtc .jdtkbdt7

_ n.ebkfl afa[ehj,c nfnfmxb vtc[bf6 fhfathb cw[bf ]ehevbfcbj6

_ fvnrbwt,lyty c[dt,b6 _ ]th thsb6 tmdcfc rfwbfy mjhobkib

bsfvflt,lf ]ehe9= vtht it[tlts6 hf ltvjrhfnbekb dfh6 pjubthsbdbs

ltcgjnb fh utujyjsj6 fvjbxtvf7 f[kt,c nfiafylehf uffvfhsdbyf6

vfuhfv hjwf vjudbfyt,bs dthfahbclblt,bs lffo.yfhf6

b.dbhf lf b,qdbhf6 itpfh[jit,ekb ]ttkj,f ctablfy uff’tdf7 myf

dbsjv rfhub cfmvt9= tuth6 le.kf fysfhbfc obcmdbksfy mdti fvjeldbfs

lf rbyfqfv ’dfk-h,bkb ufethsbfytb,fsj= _

kfpqfylfhfj,lyty lf vfhskt,bw uf[klyty7

cek c[df b.j ]ehevbf7 vbc ,fhfmbfy ’fhqdt,ib yf,j,jmht,b

qdbyj thsfl hjv vbutidfs le.kf fysfhbfc obcmdbkbc qfhib6 smvf

eylf fvfc6 cfv lqt-qfvtc vfbyw lffnhbfkt,lf ljkf,c6 vfuhfv

jhfc rfwc uflfwbkt,ek gehj,fc dtqfhfahbs uffrfht,lbs7 itvs[dtdbs

hjlb t’f[lyty at[,tlybthc7 ufyut,f b.j se hf9 vbcb lfvj’qdhbkb

o.dbkb kflb zfybfc xjyuehbdbs ffo.j,lf w[jdht,fc

lf hjujhw otcb6 okbcsfdpt frdfyc lfehotdlf cjatkc7 fcj,bs

mjhobkc uf’qjkjlf ]ehevbf lf ths[tk yfsmdfv cbn.dfc fhfclhjc

lfctc[t,jlf7

gfnfh’fkb se vtpj,tkb cjakblfy uf[klfs6 w[typt fv[tlhlt-

,jlf7 zjabf fysfhbfc ,jhybs uflfdbljlf ufqvtkt,ib7 cfltljakjc

zbirfhc qbqby-qbqbybs xfedkblf6 vjaecaect flfvbfyt,c mjhekb

vpthbs ufpjvfdlf7 sb[bc udbvbfyb zblfy rb,tt,fvlt uf,vek

,bkbrc vf]fc vjecby]fdlf7 fmtsj,bcfc o.fkc cs[jdlf vfcgby’tkc7 fh

ufrflybthlt,jlf6 hjwf itbgfnb;t,lyty7 cbvbylbc itnfhjt,ek .fyfc

se lfcfrhta dtyf[c vbvjfsdfkbtht,lf7 fhf.c lf s[bkc se ufvjenfylyty6

j]f[c rb lfkjwfdlf6 vfuhfv f[kf[fy rezbc jgthfwbf uflfdbnfytj6

bwhet,lf lf zbmfc nexvberfht,kfl lflufvlf7 hjltcfw

qdbyjc ufvjeh,tybyt,lyty6 lfifmhekc ths zbmfc bv.jabyt,lf6

sfdfyrfhfc rb cfvc6 pju]th [escfw utf[kt,jlfs cbn.df’eyoj,bs7

fsbjlt oesib vfcgby’kbc j]f[bc rfyjyt,c vstkb fhct,bs xfodlt,jlf

]ehevbf7 vbcb ofhvjcf[df bvsfdbsdt lffkfut,lf wbcathc6 jqhjxjqhjc

lf sfk[c7 sfvflj,bcfc rb sfdlfdbo.t,bs itwehlt,jlf cb-

’t-gfnfh’kbc fkbcathib lf fct6 cfoeshjc gbhbcgbh lfhxtybkt,c6

fdufhjpbdbs vafhdtkj,f vtht bc cfqfvj7

_ mjhobkb ]bvflbc obcmdbkb ujybf yjrj fysfhbfc6 _

343

More magazines by this user
Similar magazines