Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

AHSJCFYB ZBFYZDTKF

[fynehb7 vjlb6 vjlb6 fm vjvflt .ehb6 fv ueksfy7 utcvbc6

fhffvmdt.ybeh cfufkj,tkc vqthbc bub6 [j6 fhffvmdt.ybehc7

sbsmjc bv cehfst,blfy uflvjdtlbs xdty6 bv ijhtekb

okt,blfy777 [jv fctf6 xtvj9=

,jylj7 ufyf tc cfrbs[fdbf6 cbwjw[ktd xtvj6 sdfkbcxbyj

xtvj6 xtvj ahsjcfyj zbfyzdtkfd= smdb6 [fh se fhf xtvb6

v[jkjl xtvb6 xtvb7 [jv fh ufmht,b6 [jv fh ofvthsvtdb hfbvt

]fljmhj,bs9=

[fynehb5 hfc fv,j,6 vt [jv ityb fmfvlbcfw db.fdb6 fmfvlbcfw6

gbhdtkb it[dtlhbcsfyfdt7 ity [jv ths,fifl6 [tkbc

thsb vjcvbs f[fkb cekb xfvblub6 f[fkb [jhwbs itvvjct

lf ufcfrdbhb bmyt,f ufyf6 cfnhajw b.j xtvb6 ’vfw6 vfvfw6

chekb cfv.fhj b.j xtvsdbc6 v[jkjl xtvsdbc7 hjvtkb cehfst,blfy

uflvjcdkfptf cfe,fhb9= gtntab7

wbhf7 pjub rtvtcyfbhb ekf.b ytnfht,bc fv oesc cfereytlf

uflfvbmwtdlf [jkvt6 c[df _ zbzt rdtrdtcyfbhb .dfdb6

f[kfw eqddjl vbvjrkt,c= [hjywb f[kt,c hfc fnjhqbfkt,b[fh9=

.ehb hjv fs[jdj zbzt rdtrdtc6 mdt.ybc uflfudfht,bc

vsfdfhb vbptpb ehoveyj,ff6 sbsmjc gbh]dfhbc ufvjcf[dfc

flfvbfybc ufrtsbkij,bkt,f vfhskfw itt’kjc7

wbhf5 iefupfpt itvjvflyf cfo.fkb7

evflehb= fhfathbw6 ofvfkbf itysdbc37

zbzt rdtrdtv ufesjdt,ekb xj[f-f[fke[b lf .f,fkf[b ;fyubfy

kehcvfypt xfvjrblf7 zhfzeyf xtmvt,b ptsib fvjdkt,ekb ifkbc

yfzhbs uffghbfkf7 rdtkfpt* vjrfkfst,ekvf zbyzb sfhjpt itvjlj7

fdflv.jaehfl u’tkb sbst,b ufkb;dbyt,ek obuyt,c vfh]dtl

itf[jwf7 v[jkjl 2js[sfdc3 dth frflhf lfvfvwbht,tkb cfvcf[ehb7

uflvjbqj lf uflf[fpek cbn.dt,c6 obyflflt,t,c sdfkb cb.dfhekbs

vbfltdyf7 cflfw dtkpt ufnfybkb NB* it[dlt,jlf6 fmfjlf6 dbqfwfc

fahs[bkt,cj6 [vffotdbs rbs[ekj,lf7

_ ytnfh b.dyty ukf[fryb cekbsf6 hfvtse vfsb fhc cfceatkb

wfsfb7* bvltybw=

,jylj5 2rtvtc6 rtvtc vbvb[tlt6 zbzt rdtrdt6 ’vff xdtyb37

ytnfh b.dyty vidblyb6 hfvtse vfs lfbvrdblhjy mdt.fyfb* 2 j6 fh udfrvfhjs6

hfw ve[kt,pt db[j[bfkts7

,jylj5 thsflthsb qvthsb fhct,j,c6 zbzt rdtrdt6 cb-

347

More magazines by this user
Similar magazines