Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

UEHB JNJ,FBF

vfhskt mdbf bv qvthsc lf bcbw xdtysfyff37 _ [jkj vt utn.D

smety6 hfvtse hjvtkb ufyehbc[ytc ’vfcf sdbccf welfl6 sfyf-vlt,

fhc cfc]tkbcf8 lf hjvtkvfy hmef ’vfcf sdbccf hfrf6 sfyf-vlt, fhc

bub rht,ekbcfufy ufycdkfl8 lf hjvtkvfy hmef ’vfcf sdbccf wja6

sfyf-vlt, fhc ut tybfcf vfc wtw[kbcfcf7 2ths,fifl dbvcf[eht, cfvbdt

cfc]tkc7

,jylj7 .jdtkb gbhjdyt,f utjvtnhbekb ghjuhtcbbs dbsfhlt,f6

zbzt rdtrdt6 hjwf cfpjufljt,bcsdbc fhbsdvtnbrekbw

,tdhbf7 bylbdblvf itb’kt,f vfcfc bltfksfy vbf[kjt,ekb

.jabtht,f _ hbyf vfhskfw itfmvytdbyjc6 vfuhfv

v[jkjl lhjt,bs7 cfpjufljt,f ibyfufyfl6 sdbsjy6

'fklfenfyt,kfl eylf vbdbltc fv vlujvfhtj,fvlt7 vfi6

fv,j,6 hjv 2;byb fysfhbc3 gbhdtkb e]htlb rjk[ehb vbsjkjubbc

obfqblfy ofhvjcluf9 uekvjlubyt ’bt,bc itvltu

cfvtuhtkjc vhfdfk6 ]th rbltd flfsiteh.tdtkb cjakbc

ptgbhcbn.dbtht,fib sbsmjc [tke[kt,tkb cfkfhjcfsdbc

vbubrdktdbf7 uflfvlt,b ctybs lffdflt,eksf cjakblfy yt-

,f.jakj,bs ufcdkf lf isfvjvfdkj,bc cfcbwjw[kj bynthtct,blfy

ufvjvlbyf6 erfwhbtk fkfufc6 fyfnjhbc se cfnfy]jc

frklfvt,ib vjpqeldf-ufyvfhnjt,f6 firfhf cbrdlbkc

vbyt,t,f se it,h'jkt,f6 c[df vhfdfk hfbylek sdbct,fcsfy

thsfl6 otcfl mjylf mfhsdtkc6 vfuhfv ity kflb

zfybfcufyfw lf vtyf,bzdhtcfufyfw ,tdhb ucvtybf sehvt ,h’tysf,h’ty

;byb fysfhptw6 dbcb gbhjdyt,f ’bhbc’bhibdt egbhbcgbhlt,jlf

[ctyt,ek [fcbfsc _ fdflv.jat,pt ufvjwlbs

cfresfhb erdlfdt,bc ofvfkc t’bt,lf7 ity lbl[fyc

ubwlblf yfwfhib qflfhbdbs uf[dtekb fv,fdb6 zbzt rdtrdt6

fvbnjvfw vjqfkfnbc vfynbfvjc[vekb ityb gjtvbc nbgb6

hjujhw rb ofhvfhsek qvthsib ufhlfcf[t6 idt,f buh’tyb

_ kjlb lfwehlf7 rk[ehb cbvqtht,b6 ktmct,b6 vbst,b lf

cfreshbd cfnfy]jc frklfvt,b ityc ofhvjcf[dfib itbho-

.f6 itleqf,lf lf mdt.ybcfufy vj’ekt,eksf ]j]j[tsbcvfudfhb

bycnbnenb fkbubthbcf6 vsblfy ,fhib6 tyuehb ltknfib

xfvjbnfyt777 xdtyc erfy ceatdc nfy]dbcf lf whtvkbc

mfkfmb777 fqcltu6 vjstysdfc vjthtdf ’kbthb cekb6 .jdtkudfh

,h’jkfc bc vjbut,c ufvfh]dt,ekb6 dbc v[ytj,fcfw

dth lfshueyfdc ndbhsb [jhwbcf7 uf,thbkb vtsthsvtnt

348

More magazines by this user
Similar magazines