Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

AHSJCFYB ZBFYZDTKF

cbvqthff rjvtlbf7 w[flbf6 2qdsft,hbd rjvtlbfc3 uekbc[vj,c7

lfyntc gkfubfnfl itvhfw[fdb vt lfvbylj,lf9= lbf[6 jvthjcb6

jvthjcb tobyfv’qdht,f .dtkfc6 dbcfw rb tgbrehb nbkjt-

,bcsdbc vjewkbf7 hecsdtkb dhwkfl smvbcf lf c[fhnfl

uflvjwtvbc rjywtawbfw6 fk,fs vbcb itvjmvtlt,bc ujybdhekb

uffpht,blfy vjvlbyfhtk,c7 kbhbrbc w[jdtkmvtlt-

,fc fhdby efh.jac7 xdty vfsbwf udtfvt,bc6 hfwf jlty smdty

yfstkfl6 vfuhfv lfvf]fvt,tkb yfofhvjt,b tgjcbc ufypjvbkt,t,c

cfzbhjt,c6 zbzt rdtrdt= fct hjv6 kbhbrek obfqcdkt,c

sfdlfqotekb6 ufhrdtekobkfl vjvfhsekbw fqvjxylt,jlb

lf lfvbpyekbw7 utmyt,jlf hfv cfupfkb6 ufvjwlbkt,f6

fhbcnjntkt- jhfwbecbc ufrdtsbkt,bf tc6 ,hvf

ftlbc ohbekb ghbwbgb6 df;fc gjtvt,bcsbdc lfvf[fcbfst,tkb

lbyfvbrehb vbptp-itltuj,hbj,f6 [fk[ehb gjtpbbc vodthdfkbc6

2dta[bcf lf vj.vbc ,fkflbc3 abyfkbc evfyehj,f6

f]b ece,bc fvfqkt,ekb ufchjkf se 2vthfybc3 gfsjcb6

ibyfufyb tythubbc htfkbpfwbf7 fb6 fv cfey]tt,pt lf.hlyj-

,bs lf rbltd c[df wjnfvfnfsb ityc sfdc hfvt bctsbc itmvyfc

lfecf[fdlb ecfsejl6 vfuhfv ’dbhafcj6 tc .jdtkbdt

cfuybc fhcc hjv dth fvjoehfdc9= vbc itcfwyj,fl cfzbhj

upt,cf lf of[yfut,c bybiyfdc v[jkjl9= uflvjcfwtvb fgfhfnehb

aeymwbbsqf bafhukt,f9= rfhubf6 hjv uvbhb u.jkbf6

ufhrdtekb wjlyfw hjv umjybf tgjcbc hfj,fpt6 vfuhfv

wfkrt dthw vjmvtlt,bc vfvj’hfdt,tkb cbe;tnbc vbltdyt,f

vjb.dfyc lfvib cfmvtc lf dtqfhw gthcjyf;bc cekbthb leqbkbc

fcf[df6 hflufyfw ztivfhbnt,f jhbdt cfco.bcbc cbystpibf7

2bkbflfc3 xfeqhvfdlb= lfekfimhfdb vodthdfkt-

,bcfrty bc ufubrfafdc upfc7 bm [jv .jdtkb cbnefwbf fmbktdcbc

hbc[dbc gbhvijf9=

zbzt rdtrdt5 stjhbbc ewjlbyfhj,fv ufvakfyuf7

,jylj5 fs otkboflpt vtnc fvbnjvfw vjeylb gjtvbc

xjyx[bc fityt,fc7 sdbsyf,fl ifbhc vbylj,bkvf fscnhbmjybfyb

[fyf rb,ehb hbsvbsfw uffo.dt6 vfhfv ;byb fysfhbc

,eyt,fib fhct,ekb ufjht,f6 obyffqvltuj,hbj,f6 dth vjsjrt6

vjqfkfnbc htf,bkbnfwbfc fvfjl wlbkj,lb6 fvfjl

bqodjlb lfwtvekbc fqcfqptdt,kfl7 hfvltybvt dfhbfynb

itubs[pfdc lf .dtkf efhub.dbf6 dblht cfsf.dfyt,tkvf vf-

349

More magazines by this user
Similar magazines