Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

UEHB JNJ,FBF

vfv ityc uvbhc qfkfnbcsdbc qfkfnb vbfvfnt,bytj6 fh ubhxbf

lf vjekjlytk wbc uf[cyfcfdbs vjahtybkvf cb,’ytv

ityb e[tbhj mvybkt,fw otkib ufvfhsf= bc evpflt,c vpbeh

lbkt,c cfvij,kjcufy vjrdtsbkt,c7 [dfk offc[fc kfqb

htvf6 vnht,bc [vfksf cb,fchtvf7 ;byb udfhfl _fysfhbf6 ;bybc

uekib pfvsfhbf7 fct itvltu lf fct itvltu7 vfc[hfl

vbult,c7 fsbfsfcnhbmjybfyb gjtvf [tkfqt,bs lfubhqdtdbf6

dbyfblfy tgbrehb vfcfkf vtn lfvf]tht,kj,fc us[jdlf6 hfw

gjtneh cbn.dfc ufezbhlfj6 bvfhskt, sfdc7 gjtneh cbn.dfc9=

ufujybkf fvbcsfyf cbcektkt9=

zbzt rdtrdt5 lbf[= lqtdfyltkb vrbs[dtkbc utvjdyt,f6

vbcb cekbthb vjs[jdybkt,f lf acbmbrehb o.j,f vftzdt,lf

hbsvbfyb ktmcbs uflvjwtvekb cfsmvtkbc ufvfh]dt,fib7

,jylj5 ufxevlb vfbyw= ervfhbcj,bc uh’yj,fv okt,bc

qfvtyfvechtdb lfufhqdtdbyf7 gjtvfc stshb ktmcbcrty e,b’uf7

erdt otkboflpt vtnc f[kt,ehfl f.fkb,t,lb lf ths[fyj-

,fc chek.jabkbw utujyf7 hjc frfwbbc [tbdyt,ib dfstdlb

qfvtc6 ufrtyrbk hnjpt dbs lftidf ew[j mvybkt,f7 tkdfht

cfakfdc vbdt.hltyb pehubs hjltcfw6 vjdbsmdb cekb6 uflfhxtybc

bvtlvfw vc’kbf7 ufd,tlt udbfy6 ofdf,b]t ufydfqt

,ztyb lf welb vfcgby’kbc rdfkj,fpt vjde,jlbit7 .b = ktmcbc

fv]thfl leyt hbnvvf6 bctlfw ’ytkflfqcfmvtkb cfsmvtkb

xb[ib vjubmwbf7 rdkfd vfybgekfwbt,b7 rdkfd cbpbatc

jhokbfyb ihjvf7 dthw dthkb,hvf ubidtkf gjtpbfc itobhekc=

xtvc ufcfxtyfl vbkbfh lf vbkbjy okj,bs vfvhb

tkndjlf fptdt,ek lbfwbc c[tekc7 vfuhfv cfvb sdt boeht,f6

cb,tht lfvcltdc6 cb,tht lfvcltdc [tkib mfvfylvjvfh]dt,ekb7

,fchb [fy]kt,bc ufa[bpkt,f fvidtyt,c fhtcc6

vt cbc[kc d[tlybj ufyijht,bc rbltcsfy vlujvb7 f,f6 hf6

vc[dthgkc vjbs[jdc w[hfdt mfkqvhsb= ,jkjc lf ,jkjc

lfhoveylb6 ]bvfut6 hjv vstkb tc okt,b o.fkc yf.fdlb lf

ityw ghjpfpt uflf[dtlb= frb6 ;byb fysfhbc rjivfhekb [bkdt,bc

[fndbcfc6 cfvij,kjc se cfrfwj,hbj nrbdbkt,bc

xdtyt,bcfc vsfdfhb _ lfvf]tht,kj,f [tkblfy ufubc[knf

lf kjubrehfl lffcrdtyb6 hjv fv upfpt cfktmcj ajhvf6

hbsvbfyb bmyt,jlf tc6 stshb se sfdbceafkb6 fh ufvjuflut,jlf6

dbyfblfy thsbw6 vtjhtw lf vtcfvtw [blxfyuhtekb

350