Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

AHSJCFYB ZBFYZDTKF

vlbyfhbcf lf vupfdhbc vbvfhst,fc uekbc[vj,lf7 ,tdh itvs[dtdfib

[jv cojht hbsvfv lf hbnvvf fufwlbyf cfvbpytcf

cfuh’yj,kfl7 tdhbrf= A-c yfwdkfl B geymnib ufuhb.f7 fct

hjv6 v[jkjl ghjpf ub[cyblf6 v[jkjl cfvtn.dtkj cfiefkt,fsf

,eyt,f uflfufhxtylf6 hflufyfw lfhoveylb5 s[hj-

,bcfsdbc stfnhfkbpt,f6 gjvgtpehj,f6 hfbvt gtlfynehb xfhxj

ew[jf6 lhjvjzvekb7 sbsmjc bc fh tvjhxbkt,f fhnf[t,c7

itcf’kjf dthkb,hbcnt,bc ahfmwbf6 hjujhw c[dfufy6 bct _

xdtyib6 fv vjvtynvfw ofhvjidfj6 xfb,tzlt ujyt,fib7 cbn.df6

hfvltyflfw sfdbceafkbf it,jzbkj,bcfufy6 hbsvff tc

obyfqj,f6 hbnvb se [fnjdyfl smvbc cehdbkb6 bvltyfl vbf[kjt,ekbf

,eyt,hbj,fc6 tct bub jmhjc rdtscj6 bz.ktnlb

ndbyc7

zbzt rdtrdt5 yfvldbkfl7 tyfc dth d’hfdlb vjyec[ekb7

,jylj5 fvbnjvfw rfkbcnbrbc .dtkfpt cfhoveyj stjhbc6

tutkbc 2tcstnbrbc3 ewjlbyfhvf ,tdhb bdukf[t6 bynebwbfc

vbtylt lf abkjcjajcbc vbth ths[tk lf cfvelfvjl

ufhrdtek [tkjdyt,bc utytpbcc eyt,kbts lfegbhbcgbhlb7

erts hjv dmdfs6 fv lt,ekt,bc itytiekb bynthghtnfwbf

nhfutlbbbcf lf tgbrb it]dfht,f6 lhfvfnekb s[hj-

,ff7 cfakfdib fh itfnhbfkf lbfktmnbrbc vfvf9= vidblc

v’dbydfhtc ethslt,lf6 udtkc _ yb,kbf xbnc6 dta[dc _

,fnrfyc lf rbltd utybjcbdbs brhbzt,f7 evobafhb6 rj,e=

vsfs[fdlf lf vfbyw sdbybthfl deult,lb .ehc7 rdbhfc sdt

vbcltdlf6 sdtc _ otkboflb7 vhfdfkb [ybc abmhyfvofhtdb

_ gjtvf hbsvbfyb ktmcbs6 gjtvf stshb ktmcbs se dthkb,hbs6

[jhwc bc[fvlf6 f[fk ajhvf-ibyffhcib nhfycajhvbhlt,jlf7

erdt .dtkf gthcjyf;b ufycf[bthlf sbsj-jhjkf

kbacbnfc ufvjrkt,bs lf vfbyw ityc yfothc hfqfw fh

.jayblf6 ]bvfut6 sevwf dth lfutlubyf6 cbytlkt b.j tc

se itysdbc lfafhekb hfv7 fvbnjvfw cfmvbc sfdblfy lfo-

.t,f lf yf[tdfhb okbc obyfs sbsmvbc ufvpflt,ekfl vbxytekbc

rbhrbnb vjs[jdybkt,fl utmwf7 vjudbfyt,bs xfodlb

_ ahfpbc gjtnehb athothf ufath[t,lf7 ityc hjvfyc

gjtvbc hbnvb6 bythwbf lbl[fyc fve[hezt,lf6 fxhlbkbdbs

lfcltdlf lf hfw vsfdfhbf6 [tkblfy ufubh,jlf bc vfwjw-

[kt,tkb ’fhqdb6 hjvtkbw yfofhvjt,bc vstkc jhufybpvc

351