Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

AHSJCFYB ZBFYZDTKF

r,tyf erdt udbfybf7 tuth6 ceksvj,h’fdb ulbf ,h’jkbc dtkpt

lf vbc ,ehecvj’fkt,ek sdfkoby ufh,bc sdbs nhjfib

lfnhbfkt,ekb cfwjlfj,f6 fsfct,bc nhfutlbf6 fsfct,bc

dft,f-e,tleht,f7 fhfdbc e[tbhbf fv jvbs6 fhw [fk[sf vtat

fufvtvyjc6 fhw at[vfhl fmbktdcc6 lf fhw _ pexvjtkdfht

tmnjhc6 se zrefektd jlbctdcc6 vbs eahj ufa[jhbk jljbfc7

f f6 vjvfrdlfdc vhfdfk[jat,bfyb [jvfklbs vbfmhjkt,ty

ijhtekb rjk[tsbcfrty lf ufo,bkt,ek-

[tkvjwfhekb fkb’jyt,b cfcjofhrdtsbs evqthbfy5 j lj

l j b j l j b f l j j l j b f6 cflfw fhbc6 fbfc zfqfhf

vodthdfkt,b ufvjxylt,f7 o.tek nhjfib hf ubyljlf6 dbcsdbc

ztlfdlb vf[dbkcf lf vepfhflc9= fh ]j,lf6 nr,bkb

qdbyj utoehf6 cfvij,kjcfsdbc vbut[tlf7 jljbf7 t 6 dthubkbecbc[tkf

rfkvjcfyb czbhlt,f fv cfmvtc7 fb6 ztivfhbnb

stvf6 zbzt rdtrdt7 fb6 yfvldbkb fcgfhtpb6 ]bvfut6 ity rb

vjqfkfnt rfwbc htf,bkbnfwbfc itfkbf [fkfcb itvjmvtlt,bsb

tythubf7 ;byb fysfhc lft[ctyb= jljbfpt babmht7 lft6

ths[tkfw fpfdslyty f,ibkt,b lf irdbsbyt,b6 vfrhjyt,b lf

vjc[t,b6 zfyt,b lf fkb’jyt,b6 xdtyb yfqlpt eyfqltcb obyfght,b6

jltcqfw wfc hjv tgjnbyt,jlyty7 hfwf dfhs6 fkb’jyt-

,b dfhsj6 ufb’f[jlyty8 hfwf dfhs6 f,ibkt,b dfhsj6 b,qby’t-

,jlyty6 hfwf dfhs6 vfrhjyt,b dfhsj6 ptj,lyty8 hfwf dfhs6

zfyt,b dfhsj6 ,fmb,emj,lyty8 hfwf dfhs6 vjc[t,b dfhsj6 .j.kjxbyj,lyty6

vfuhfv f f6 cfvb fsfcoktkekb ufvj[lf lf

udfhbc lfsbsjt,ekb ofhvjvflutytkbqf lfdhxtybkdfhs7 vjbrfyt,b73

zbzt rdtrdt f[kf ereqvf aehwkfdlf 2js[sfdc36 sbsmjc hjvtkbqfw

ufvjhxtybk6 lblvybidytkjdfy ahfpfc t’t,lf7

2ervfhbcj,fpt smvekbf6 vujyb7 ytnfd cfl ufvjvbc[knf v[tldtkj,blfy9=

fvlty hfvtc cfblfy bntdc vbcb ujyt,f9= tkjb6 tkjb kfvf

cf,fmsfyb7 tctw vfufhbf6 vfuhfv ,jyljc eahj c[df vbtcflfut,f7 vbdfutyb5

vhfdfkyb fhbfy xbyt,ek lf vwbhtlyb hxtek73

zbzt rdtrdt vfvkt,bc vj[ibht,ekvf .bdbkvf ufvjfa[bpkf7 2 hmef

v[tdfkvfy vfy vtrfhtvfy gtnhtc5 yeerdt itywf vjofatsfufyb [fh vbc

rfwbcfsfb9 [jkj gtnht smef5 fhf dfh7 vtw ufu.blt ity6 hjwf mehlt,sfy

ufv[bkt7 ehx[ekbc rkfyzt,ib xfufult6 xtvj=3

zbzt rdtrdt lfafwehlf7 lfkfmfdt,ekb cfhrbc [tkbcuekbcjltyf

yfnt[bc oby xfbwdf7 ufbfh-ufvjbfhf lf vjhut,ekb xtmvt,b ffz-

357

More magazines by this user
Similar magazines