Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

AHSJCFYB ZBFYZDTKF

w[jdht,f jlf,fltibfw fbhbf6 fbotof6 vfvfc idbkb tehxt-

,jlf6 ’vf ’vfc vnhj,lf lf f[kj,tkb _ f[kj,tkc5 fvltyfl6 hf

ufcfrdbhb b.j6 se ew[j lf ibyfehb fv,t,bs ’fhqdt,fikbk vfafc

fmf-bm ufenfytkb oesbcjakbc cfvlehfdb ofvjcwltyjlf

z.jylblbc ’bhfc sfdvj.hbk [fk[ib9= .fxfqfyf fcekbc cbsfvfvt

,tdhc fqbpbfyt,lf6 iehbfyt,b [jv ltlfcsfy lffcvtylyty [jkvt6

vfuhfv zjhbrfyf sfdcfahbfyt,c kbcf irdbsbybf cfsbsfjl [vfc

frvtylbyt,lf6 idbkbc cbvxfntc ufvfhskt,fc etzdtkfl vje’t,yblf6

sevwf fhw ibyvj,heyt,ekc lff.tyt,lf rfhu lqtc7

_ ifhdkbfyt,bc cfmvtcsfy ity hf [tkb ufmdc6 sjkbut9= _

eo.ht,jlf lfvfhnj[tkt,ekc ofhfvfhf6 _ mfkbc lfo.j,bkb

mdt.fyf cvtybkf ]thts9= tc hrbybc lhjt,f tivfrbc vjujybkbf6 itvjutdkt6

frdybc hotdf lf sbsbcnfhbc nhbfkb xdtyb .bcvfsb7 vthtlf6

lfybiyekb [fh6 yfyf utyfwdfkjc6 mfkbc cf[tkbc cbovbyltc

rb bctsbdt ufahs[bkt,f czbhlt,f6 hjujhw wtw[kpt itvjluvek

h’tc6 _ fhbut,lf lfvnbht,tk ujujc6 vfuhfv kfqfl ufphlbkb

mfkoekb fhfc lfubltdlf7

fysfhbt,b cfh’kjc .jdtkrdbhf yf[ekj,lyty7 ;bybc of,kbcath

rdbwc vje.dfylyty6 hjvtkcfw ierf-ierf lfctbhyj,lf vfaf7

[fyfw cfnhabfkj nbhbat,bc ’bhfc xfb.dfylf7 lf,fylf6 ’efafafhc

lfedfhw[yblf7 zrdbfyeh sdfkt,c lferjwyblf7

_ smdty uflfvhbts fyutkjpb ,fdidb6 smdty6 _ ofvlfeoev fmdtcrytkt,lf

df;bidbkt,c kbcf irdbsbybf6 _ dfibythc6* yfyfut6

dby ufmwtdbf cfresfh ,eyt,fc6 ity hjv uftmwt9= thsb ufyut,f lffnfht,c

.jdtk uh’tksvbfyc7 ae’bc vjdkf-gfnhjyj,f mdbf fv ,tlbcothfc7

cfvfvfrfwj cfmvtt,c lft[cty= lf,heylt,f bc yfcofdkb

,bzb lf n.t-qhtib [tnbfkc6 bwjlt6 fh ufgfnbt,c= _ tn.jlf6 hbc

itvltu [jhrkbfyb [tkbcuekbs whtvkc vjboehfdlf7 ltlj,hbdb

vjdfktj,f fb’ekt,lf fcekbcfsdbc iteatht,tkb xdtdt,b

vjtiktdbyt,byf6 vfuhfv vfaf lfefvlt,jlf6 sfdifkc uflf[lblf

lf atht,-atht,bs lffvidblt,lf7

;byb fysfhbc ,jkj othbkb st,thdkbc vboehekc vjedblf

vfaf fkb’jybfc7

2ub[fhjltc6 erdt ljmnjhb dfh lf cfv-js[ rdbhfib

xfvjdfk36 fn.j,byt,lf cfmvhj7

fkb’jybt,b cfcb’jw fmfvltw vjtkjlyty6 sevwf yfyfnhvf

35

More magazines by this user
Similar magazines