Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

AHSJCFYB ZBFYZDTKF

ptl bcbw lfthsj6 hjv gfnbdf.hbkvf vthfyvf ]ttkt,bc erflhbcb

cfmwbtkb mfywufo.dtnbkbc zb[dbybs feo.f fbfdfypt itvs[dtdbs ufvjcek

gfnhjyc lf obsehodthf uf[fvfw6 tc hf lhj fvj.hjklfj6

smdf lf vjudfaehs[f lf,kf v.jas7 hfc fh bpfvc ibib lf jhfyb6

aesbfyb ,jmkjvbs utbcmfxeyc777 fubrhfdc gbhc7 fhf6 vtuhekbc sfhuvyf

n.ebkbf7 bc iteh.dytkfl eylf itdbltc ltlfmfhsekib6 cdfyehsfy

lf seiehsfy thsfl7 cfjwfhbf ew[j c[tekbdbs hfnjv

dth uej,c vtuhekc mfhsekb9 ,fcrehsfy lf ievtheksfy t’t,c

cfthsjc6 .bpbk,fieh .vebkt,c e’kt,c lf qdb’kb vfaifkbbc ufkj,fc

rtshjdfycfdbs bhblt,c7 vfbyw hf ,ytkt,b db.fdbs= dbsjv ufvjedf

,fubc xdtyb ufflfvbfyt,f9 hrbybc vjpdthc dt’f[lbs nhfmnjhc7

udbrdbhlf z.jylblpt qbkbdbs vbrtht,ekb vjkfgfhfrt .esb7 hjujh

udb[fhjlf upbcgbht,pt xfvorhbdt,ekb vfqfpbbc rjrhjzbyf

afhlekt,b lf cf.jafw[jdht,j vjvcf[eht,bc veinbcbc[j ]b[eht,b6

cflfw .jdtksdbc b.bllf rfwb afhsktekc6 yfdsc lf fcfysc6

rfkjic lf xtmvfc6 vfhbkc lf ifmfhc7 fvfpt vtnb cbrtst dth ofhvjudtlubyf7

zhtkb vfylbkbs sfdofrhekb mfkt,b lf .f,fkf[bfyb

rfwt,b rjktmnbehfl ofdbljlyty .fyfib6 ,fphj,fpt6 mjhobkcf se

mtkt[ib7 dvqthjlbs vfvfgfgeh 2jljbfc3 se cf[tklf[tkjl its[pekt,c7

ghbvbnbekfl dw[jdhj,lbs lf vfbyw ,tlybthfl vbudfxylf

sfdb6 hflufyfw vjvfdkbc hovtyf udmjylf7 idbkt,c mhbcnbfyekb

cf[tkt,bs dyfskfdlbs6 sevwf hrbybc lhjt,bc ljcnt,b ytjkjubpvbc

ghbywbgt,blfy ufvjvlbyfht6 cfereyjdfy nhflbwbt,c dbdbo-

.t,lbs lf at[c blufvlf fsj,bs htdltyb6 lfpvbhb lf ktcnfv,thb7

obuycf lf ufptsc cbyfskt itvj mjylf xdtyc o.dlbfl ujyt,fi= qj,tt,c

s[vtkbc orytkt,bs doyfdlbs rdkfdbylt,ehfl7 [fh-rfvtxt,bs

d[yfdlbs lf dafhw[fdlbs bctd7 vsfhbfy qfvtib6 afhsj fbdfypt flhbyltkbdbs

dfhxtdlbs s[bkcf lf cbvbylc7 ’dtkt,ehfl deahs[bklt,jlbs

yfdsc6 cfgjyc lf vfhbkc lf vfbyw wf lf vbof xdtyb udtujyf7

b.dyty vjkfpqfylfhtybw5

obyfs udbzbhlf6 [bc rfdt,bs dfveifdt,lbs vbofc6 hjvtkbw yf-

[tdfhc vfbyw .hblf xdtycrty7 f[kf oby ofdbobts6 hrbybc uesfyc dt-

]f]ueht,bs6 hjvtkbw .dtkfathc sfdbcrty f[dfdt,cj6 mbkbrj,lyty

bcbyb firfhfl se vfkekfl7 bv j[ey]t,c6 relb 2rjynhtdjkewbeh

’fkt,sfy3 bxmbsfl hjv uflfeyfcrdtc6 cfsbsfjl reynf

mj,fkbfc ,tlb [dlf obkfl7

359

More magazines by this user
Similar magazines