Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

AHSJCFYB ZBFYZDTKF

lyty lf ithbc[ekb rfwbcrty6 cfnfy]jcrty ofbshtdlyty otkc7 v[ht,ib

bctsyfbhfl ’dht,jlyty6 sbsmjc t,jlbit,bfyj fvltyb [ybs pehuitmwtdbc

ufvj7 cfvfubthjl wjk-mvfhb cb[fhekbs wfc totjlf7 vjbrbs[fdlyty

f[kj,kt,c6 njk-vtuj,ht,c6 evybidytkj odhbkvfycfw

rb ’bhbc’bhfvlt xft’bt,jlyty7 thsb cbn.dbs6 ufzbhdt,bcufy ufsbiekt,c

bctd lf bctd ufzbhdt,f udff[kjdt,lf7 fb6 [jv tpbpqt,jlfs6

fmbkbrt,lyty gbhib se pehuc erfy lf vbe[tlfdfl fvbcf6 vfbyw

vbc cfvakj,tkjc ;byb fysfhbc erdlfdt,bc rey’ekb tojlf7

hjujhw f[kjvf[kj cjakt,blfy6 bct cfmfhsdtkjc c[dflfc[df res-

[t-reyzekblfy [fk[b lfcnf-lfcnf bmfehj,fc fvbnjvfw vjfo.lf7

sfdbcb cfv.fhj itbmvyf _ cekbthb udtvbc wbnfltkb7 vjmvtlt,bc

flubkfl itvs[dtdbs hjlb fdfhxbt zfj,yfhib vbrfhuekb cfnfy]j7

tcff flfvbfybc uflfudfht,bc cbv,jkehb vtcjgjnfvbf6 tcff .jabtht,f

gbhjdyt,bc wyj,btht,fib7 hfc abkjcjajcj,6 vfhnbdfl smdb=

lbf[= cfnfy]j ,jhjnt,fc ufyfcf[btht,c xtvsfy6 jqjyl _ ufibidkt,ekc6

ybqf,f[lbkc7 cojhtl fv erfyfcrytkvf eylf efh.jc cfresfhb

pytlfwtvekj,f8 cojhtl tc erfyfcrytkb eylf vjtdkbyjc

cfpjufljt,fc bvgekcfl6 fvj’hfdt,tk ’fkfl8 cojhtl vfy eylf fpbfhjc

[fk[b qdsft,hbd s[tvc7

,jylj5 lfcfsfeht,bc jhb upf fhct,j,c6 zbzt rdtrdt6

fmnbehb lf gfcbehb7 yfofhvjt,bc ibyffhcpt wjnfc udte,yt,f

2bkbflf36 2ljy rb[jnb36 2afecnb36 vfuhfv thsudfh

gkfnajhvfc udbmvybc 2dta[bcn.fjcfyb36 2qdsft,hbdb rjvtlbf36

2udtkbcvzfvtkb37 smvekf5 rfhub lfcfo.bcb cfmvbc

yf[tdfhbfj6 hflufyfw s[pekt,bc rbs[dbcfc cfsfehb

kfvgfhbdbs vbudb’qdbc oby7 2jljbf5 se 2hbyfvbc]bkb93

xdtyib hbyfvbc]bckc bn.dbfy rfwpt6 hjvtkbw ecfidtkj vfhnjj,bcsdbc

ufobhekf7 cbpbatc kjlc itczblt,bf7 vfbyw dby bmyt,f

hbyfvbc]bkb6 se fhf rfwb6 hjvkbcsdbcfw w[jdht,bc qfdqfdb fhfhfj,ff6

dbyfblfy sdbs oesbcjatkb tfhfaht,f6 sevwf vjdfktj-

,bc uh’yj,f bct vfqfkbf vfcib6 hjv .jdtkbdt gbhjdyekc e.j.vfyjl

cobhfdc cfvij,kjc rtsbklqtj,fc7 vje[vj,c ujhfrt,c bmbs

upff,ytek fkbjyt,c8 vfvekbc obk fthc6 o.fkc6 cbs,jc6 frdfyc6 cfhsekc6

hjvtkw cf,jkjj ]fvib6 vtpj,tkb tht,bc se pjuflfl rfwj,hbj,bc

,tlybtht,bc cfobylfhbw uf[lt,f7 lbf[6 [tcfdbs bmyt,f

tc obuyb7 vfhsfkbf6 bub lfqkbk vupfdht,c vbcfyt,bdht,tkb

uhbkcbjsb dth vjtajyt,f8 dthw yfwfl [ehjc vj[b,kfdc cbkfhtnfyo.j,bkj,bs6

vfuhfv vt 2jljbfc3 fhw cfxhlbkj,kfl degbht,

363

More magazines by this user
Similar magazines