Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

AHSJCFYB ZBFYZDTKF

zfzbf mj,fkbf5 fhx vfitf ifmvt7 xfdfks ifnfy]jib lf

smdtyb sdfkbs lfhzveylt,bs7

ktkbfyt,c [fc[fcb ufelbs7 mhjkfdc s,bkb pqdfehb7

o.fkcfw6 vbofcfw lf wfcfw [dkbrbcathb lf rhfdc7 f.dfdt-

,ekf levafhf7 zfj,bc ve[bfyc kf;dfhlbcathb vbc’fkt-

,bf7 zehb o.fklfvgfkfc xfe[thufdc7 absmbyt,c stshb lf

.dbstkb pfv,f[b7 sbvsbvt,c kbfvojdb7 kthovjdfyt,blfy

ktkmfibc mfsfvf [vbfyt,c7 z.jyrfrenbc cf’jdht,blfy rfvtxt,bc

]jub .hj.byt,c7 ptl abwfhyfusfy vbse[se[lt,bfy

vjnjhbfyb yfdbs6 sjrbs gfkjpt vbf,fvty lf erfwhbtk ,bkbrc

vbe.dt,bfy7 hfpvc zbzt rdtrdt vbe’qdbc lf fmtsrty6

fmtsrtyj6 fmtpt,c xfvjhxtybkt,c7

zbzt rdtrdt5 kj,bj [jv fh ubzfvbf6 zfzbf7 ,eyfuib ufvjvo.dltekb

kjvb ubyf[fdc9 fhf9= vbs efhtcb itysdbc=

rjkb zfybf5 bfnfrc hfc t]f]ueht,b7 dth [tlfd lfztlt-

,ekbf bc abwfhb9=

’fkf.fybc hfvltybvt v’kfdhb lfhn.vf lf [fhj ifdfl

lffqt,c gbhc7

zbzt rdtrdt5 f 6 rb,tw .jabkf= cfbs vbbgfht,b6 zfzbf9

hbcb utibybf6 cfwdkt,bc vtnb hf xfvjubnfyts9=

zfzbf mj,fkbf5 hfi vthxb6 flfvbfyj9= dtztdb7

zbzt rdtrdt5 fthb fh uffzez.bfyj ths,fifl7 xfvjlb6

xfvjlb-vtsmb= fmfehj,f bctlfw .fhc7 fmts vjfyfst6 ,fub6

afyfhb6 fmts7

’tkt,bs fvj.dfybk rtltkc iemb uflfeh,tyc7 vtht bc

cbyfskt ,jmkjvfwkbk rfht,c vbt.byt,f6 hjvtkbw seyembc

aehwkt,bs iteztlfds lf ptl rtutkb jwlfstmdcvtnbs fothbf5

2LABORATORIUM3

,fub fysfhbf5 itdfyuhbjs9=

zbzt rdtrdt5 bhtrlbs lf ufyutqjc smetyj6 vfstv7

ecfidtkjl uh’tk sbst,c vbybc abhabnfpt ufvjcf-

[ek ofhothfc bct ewfweyt,c zbzt rdtrdt6 sbsmjc lftktmnhjt,ekb

b.jc7 vtht [tkt,c ytnfht,bs vjbchtcc lf vberfreyt,c

ptlbptl7 hfvltybvt oesib ]fzdb fx[fheylt,f7

ufb[hzbfkt,c hfpf7 ]th zbjnf iemb ufvjrhst,f rfhbc qhb-

365

More magazines by this user
Similar magazines