Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

AHSJCFYB ZBFYZDTKF

dfmwbt ahsjcyt,fl7 ubehpfc fuhtcbf vt6 vt defylth’t dfcfrfc7

dfhlbc vidtybtht,f vt6 vt lfdfyfskt zbyzfhc lf _

gbhbmbs777 fm6 fv kf,jhfnjhbfib xfdelub cekb ,enenbc777

cekcohfab7 vjhxf6 ufhlfvtwdfkf erdt lf dthfdbsfhb lfcnfmhbc

[tkb fqvblutyc vrdlhtsbs777 f f6 tcthf ’t xtvb6

hjvtkb vt cfsyj-d.fd6 cf.efhtkb xtvb6 hjvtkb csyfdc cekcf

xtvcf7 lfdldf cekb xtvb vbc ptlf6 lf cfvfhsfkb ofhvfhssf

vbes[hfc*. w[dbhvje[jwtkb777 eptyftcc ufyeluf lf

fvbnjvfw fhbc ufyobhekb6 hjujhw xtvufy6 bct _ ufyut,bcfufyfw777

w[hf bfydhbc qfvbs6 hjwf cfnfy]jlfy uflfb[dtof6

pqdbcgbhfvlt vbdclbt exevhfl7 hjlbc-hjlbc ibyvj,heyt-

,ekc cfpfhtkb cehfsb lfvb[dlf777 rjxbfc ,fkbibs uftuelf

vfvblfvbcb vfaf7 sdbsjyfw uekb ufcrljvjlf6 bmdt tulj

bfnfrpt lf cojhtl vfiby vjdbcfpht ,enenbcfsdbc fkb,b

itvtmvyf7

rjkb zfybf7 dby ,enenb6 hjvtkb ,enenb9=

;byb fysfhb5 .jdtk itvs[dtdbcfsdbc ybhuf mj,fkbf fhf7

dbsjv6 vfhskfw fh ufev;qfdyt,bf dbyfj,f9

,fub fysfhbf5 d[dlt,jlbs7 ,f,efxtvvf zjabfv ity vbufvcufdcf

gbhdtkb yf[dbcsfyfdt6 vfuhfv sdbsjy ,bzc fhfathb

ufev[tkbf7 tn.j,f6 cbvfhskbc smvf ev’bvlf7

;byb fysfhb5 offrbs[t,lbs6 fk,fs6 xtvc othbkc9=

,fub fysfhbf5 hjujh fhf7 lblfl ufyfskt,ekb gbhjdyt-

,bc yfothc ufdcj7 e,tleh itvs[dtdfvltf its[pekbj7

;byb fysfhb5 c[df fhfathb esmdfvc9=

zbzt rdtrdt5 fhfathb6 sevwf ie,kbfly ytrbcbc[j jakb

xfvjclbjlf oehoehbs7

;byb fysfhb5 lfdb]thj6 fhw ltlbcsdbc9

,fub fysfhbf5 ubjhub cf[tkbs dbwyj,lbs fmfvlt7

zfzbf mj,fkbf7 ti hf tivbc xtvi .eht,i=

;byb fysfhb5 se lfvwfklf6 zfzbf6 eahj vtnc ufbut,7 ye

ohbfkt,6 rjkb6 yfvecbfyb rfwbf ;byb fysfhb7 vfi6 xtvb thsuekb

lfhxf9= bnfy]t,jlf lf vfbyw xtvc cfvrfkc vrblf=

hfnjv bv wtw[kib fh xfdb,eut vtw9 vjvbyf[ekjcj sfy7

cfvfhflbcjl eylf ufvf.jkjc .dtlht,bs cfdct vpthf7 ,enenbc

ufxtybc cfblevkj ofvbsfw hjv ufv;qfdyltc6 vfaf

fkb’jy[t fhw sfdc bwjw[kt,c6 fhw vt lfvf.tyt,c mdt.yfl

367

More magazines by this user
Similar magazines