Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

UEHB JNJ,FBF

lf vbs eahj _ xtvc atcdc se rtyothjc-vtsmb6 dibij,lb

abmhib ufvelvt,bs6 vfuhfv cekb ofvc’ktdlf lf jlf,t,tib

iefqfvbs mehlekfl itdbgfht,jlb7 fkb’jybt,bc jxjat[pt

itvjcregek jlfc vbdf.ehflt,lb6 cflfw f;qehnekt,ek

,enenbc frdfyc ehotdlf lf 2bfdyfyfc3 evqthjlf

wbhf irdbysbf7 cfhrvtkc frhekb lf,t]bst,bs dhoveylt-

,jlb6 hjv .jdtkudfhb stjhbbcf se kf,jhfnjhbekb xbhsbabhsj,bc

cfobyffqvltujl ltlfrfwbcsdbc cfqcfkfvfsb

vtvrdblht vtxemt,byf lf tc fqvjxtyf cb[fheksfy thsfl

uekc vboehfdlf vfafcsdbc ofhsvtekb gbhvijc ufvj777 xtvb

cbwjw[ktvbc]bkb ’t777 hjujh dbhoveyj bjnbcjltyflfw

fh ofvjcwltybf9=

zbzt rdtrdt5 jyo.dtibf f[ctyf ths[tk7 fb6 tc xfysf lfrfhudjlf

mfkfmib7 rfyjybth mehlt,c xfdfhlyjlfs [tkib

vbcb lf,flt,bc vjovj,f6 itvyf[dtkb cfkfhjc obuyfrt,b

lf ajnj-cehfst,b7

;byb fysfhb5 nfycfwvtkb b.jc7 cehfst,b vfyf[t6 cehfst,b7

zbzt rdtrdt fodlbc7 ;byb fysfhb rfhnbdbs ikbc ajnjt,c7 jhc

fvjfhxtdc6 vfiembc mdti fsfdct,c lf kegbs fsdfkbtht,c fwhtvkt-

,ekb7

;byb fysfhb5 cek xtvb fkbrdfkbf777 vfvfcek’fqkb=

zbzt rdtrdt5 fv rfctnfib ,jyljc cfe,fhbf xfothbkb7

;byb fysfhb5 mtyb cbrtst7

htnlfc[vekb ecvtylf7 vtht cgbhnbc ufpmehf xffmhj7 gtlfynehb

cbpecnbs fkfut,lf ybdst,c7

;byb fysfhb5 e.eht6 hjujh vxfuhfdc9= sdbsjy b,hfkt,c

xtvc lfyfifekc= dthf6 dth ufde’kt, vbc sdfkt,c vt= lft6

ofho.vtlbkb ofho.vtlbkfldt fqdtchekj6 vfuhfv hf tidtkt,f

,enenbc9= cf[tkufvn.lfhcf lf ’vfsfvrdktkbc idbkc

dby bvtupeht,c6 hjvtkb9=

zbzt rdtrdt5 vfiby othbkj,bs vfbyw lfflfcneht vbcb

vfvj,f7 xtvsdbc rb fh us[jd6 ,jyljcsdbc udzbhlt,f7 xdty

cjatkbw udt.jaf gfnhjyfl7 cekuh’tkbf bub6 qvthsbc cflfhb7

ityufy ufyobhekt,c jlf,fltv udbvrehyfkf bctd7

;byb fysfhb5 dbwjlb6 flht se udbfy6 vjvfrbs[fdlf8 dbwjlb6

ths[tk vfbyw vjvf.hlyj,lf sfdc777 lfdbcf]t dbsjv9=

368

More magazines by this user
Similar magazines