Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

AHSJCFYB ZBFYZDTKF

dfh7 vtw ufuobht ity6 hjwf lf,flt,bc vjovj,bc [ctyt,bs uekb

uflfdemfyt wbhfc lf dfb’ekt .fpfhvfib itvjv.jkjlf7 iefupfpt

itvjvflyt cfo.fkb37

zbzt rdtrdtc vfqkblfy dfhcrdfkfdt,b twbvwbvt,bfy6 lf,kblfy

_ nfkf[ib yfshtdb qfvt7 jlf,flt ’bk-,ehfyib uf[dtekf7 [dlt,f

vupfdhb6 hjv jwyt,fib ,bkbrblfy uflfwltybkf7 tc afmnb ahbfl

tcbfvjdyt,f njhjy]bfc lf ufvndthbk xtmvt,c vb .ddt,f lf vb .dt,f7

2,fhtv vstkc jlf,fltc itvjdbdkb6 hjujhw fmfvlt6 lfdkjwfd

sbsjtek j]f[c lf cfvc]fdhjc obyfit dfkvj[lbkb ofhdclut,b7

,jylj5 hbyf-jlf,fltc fhcb ’fksf lfechekt,tk zblbkibf6

zbzt rdtrdt7 xdtyb ibyfufyb lfdfw fv ukj,fkehb

ghjwtcbc ghbvbnbekb ufvj[fnekt,f b.j6 fk,fs6 cflfw

vfhsfkb lf vn.efyb ufyecfpqdhtkbf7 ,jhjnt,f bmyt,f6 tc

se bc cbrtst6 ths-thsbc ufyflueht,f vtjhbc ufwfvndtht-

,fcfw ybiyfdc6 fvltyfl6 vbpybc fvjoehdfc uekbc[vj,c lf

cfv.fhjc f,cehlekb ibyffhcbs ndbhsfdc7 uflfhxt,f6 ecfsejl

uflfhxt,f7 xtvc cekc ,fubhbdbs mfxfdty fmts-bmbs wjw[kt,b

lf vrdlht,b7 iefpt v[ktxty7 fct vujybf6 dbqfw vtcfvt b,flt,f xtvufy7

fhf6 fh ufbcdht,f kfaib vfsb e,boj cb.dfhekb7 futh fhf dfh9 fvbc

eakt,fc fhfdbc vbdwtv7 fm vjlb6 xtvsfy6 ;hefyntkj cbn.dbc ufxtybc=

vjlbs bckt,j6 pqdbcgbhbcf jmhjwedbkbc6 ufhlfcekb lhjbc

fyut,bs hjv vtcfcsevktybs= smdtyw rfmnect,j6 rfmnect,j6 sfdbceakt,f6

dbyw trkbfyb udbhudbyt,bs vjb[tksfdts= mtluf[t[bkj

cf[brfwyj6 fylf ltlt,j _ fhfv[fyt,ib lfoehekj afhifdfyut-

,j6 fvjbobts vfhflbek cfcsevkt,blfy7 vt futh dlufdfh6 uhbufkt,b

cekc vbobjrt,c6 mdbibc .dbstkb mfhfdyt,b buhfuyt,bfy6 cbv-

[ehdfktf lf sfrfhf [tkbcuekt,bs vjutpblt,bs fct uvbhb6 itegjdfhb7

vt futh dlufdfh6 obyfv’qjkb vt dfh elhtrb6 dbyw cfereybc

mfhnt[bkb fb.jkbf6 dbc yfat[eht,c dth uflfhtw[c fudbcnjc smtib

lf dthw bfydhbc .bydf-sjdkb vjfgbhrtst,c7 utcvbs cbvqthf6 hjujh6

hjujh vjfhqdtdc ,ytkj,c8 dbs itubthsfs fatsmt,fv xtvb cekbcf8

hjujh vbbotdc wbcrty vstkfl smdtyb c[tekb6 dbs vjyevtynb

ieflqbcf6 vpbcufy yf’thob9= hjujh vbbotdc ufmfyt,f smdtyb utybcf6

hf fv,j[t,ek dekrfyt,bc bcvbc phbfkb9= fm vjlbs6 xtvsfy6 ofhcekblfy

se vjvfdkblfy6 .dtkf erkt,kbd6 dbcfw at[b uflfuwltybfs6

fy ufubodlbfs [tkb dtkeh ]ehqvekt,bcfsdbc= fm vjlbs .dtkf6 oesbcjakbs

dbyw uftofvts6 dbyw dth itc’tkbs itxtht,f vjkbgek

371

More magazines by this user
Similar magazines