Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

AHSJCFYB ZBFYZDTKF

wbhf5 vjvo.lb sfdblfy6 sdfkbsfw fh lfvtyf[j= vty’jht

.dfhbf=

f,f6 hjujh ubyljlf ujyvb[lbkb wbdbkbpfwbbc yfibthc6 hjvtkb

wbdbkbpfwbfw tuhts ojlt,ek ghjuhtcc cecnpt ’kbthbc

egbhfntcj,bs byfqlt,c9= dbyff tc cbwjw[ktvbc]bkb cfv.fhj6

pqdfhlt,ekb hbubc tktvtynt,c itegjdhfl hjv ehtdc thsvfytsib9=

yese xtvc vj’hfj,fc vbpfycohfaekj,f frkbf9 bmyt, xtvb ofcdkf

rfyjypjvbthbf fhct,bsfl9 cfvfhst,kbcvfudfhb .fvbs vewtkc

ufvjdbafnhfdlb6 vfuhfv hf tidtkt,fs ,jyljc lf [fynehc extvjl9=

vfsb ,tlybtht,bcfsdbc fhlfitk-wbhb,bfc aekb cfrvfhbcbf

ufyf9= fh ofe]brfdt,s dbsjv ptptehb cbrdlbkbcrty cfoeshj9= vt

eylf ite’kt,tkb itd’kj= vt qvthsb flfvbfyfl eylf uflfdfmwbj7

.dtkf gbhj,f fhct,j,c cffvbcjl5 ;byb fysfhbc fylth’bf tc6 ajnjvfcfkf6

se 2jlf,flt6 hjujhw fctsb37 lfdevfnjs fvfc kf,jhfnjhbfib

xfothbkb cfe,fhb lf yfstkb itbmvyt,f6 hfv[tkf rjpbht-

,b udbg.hbf [tks7 ufvjdrbs[fd erkt,kbd .dtkfc6 dbcfw rb it[dtlhbf7

dbdfkt,6 w[hfgbh n.fdc ufdb’hj, lf vfspt feuc fhfdbc dfsmvtdbyt,=

c[df v[hbd xtvb w[jdht,bc vbpfyb fvjoehekbf7 2jljbfc3 itmvybkb

dfh fob6 xfxfyfrb6 cfvfhbc rfhfvlt vbcekb9= hfyfbhfl vjvf[enf [tkpt

kj.f7 wjldbkb sef dbyvt6 vt dfh v[jkjl6 vt=3

zbzt rdtrdt uh’yj,c6 fthbc keh] jrtfytib hjujhb cbvce,embs

vbchbfkt,c vpt6 dbyfblfy vbc fv,j[t,ek cekib wbhf irdbysbfc

lfkfkt,bw fvyfbhfldt vjbotot,bfy lf tc ofhvjcf[ekb utybf vbc

fhct,j,fc itt[t,f se fhf6 vfibydt ufeafcehlt,f z.jylblbc ’bhfc

ofhvjcf[dbs itrjobot,ekb [tkjdyehb lhfvfnbpvb se jlf-

,fltib .jaybs ufvjodtekb gtcbvbpvb7 vb[dlt,f6 hjv thsflthsb

wfsfahtyf wbhf irdbysbff6 hjvkbc lfkfkt,bc kfveyb mdbc cfat-

[ehpt fvfdfkb ,fkf[t,bc [fdthljdfy ceysmdfcfw bthst,ty6 dfhcrdkfdt,bs

vj[fnek wfhudfkcfw vbbv[hj,ty lf wfkrt gfkfnfib ufyvfhnjt,ekb

mfk-df;bc ,jldf-xehxekcfw7 erdt fhfathc xbdbc zbzt

rdtrdt6 dbyfblfy wbcathb ]bvf.jythbc utybf ths[tkufvjyfse,ekbdbs

lfechekt,kfl bnhbfkt,c cfflfvbfyjib7

_ dthfdbsfhb cbrdlbkb xffmhj,c cbwjw[kbc stckib cbyfskbc

vj’hfj,fc6 hflufyfw lhjifcfdbs [tkblfy [tkib uflflbc bub7 _

vjczhf fyfpltekfl7

2itewljvtkb dby fh .jabkf fv mdt.fyfpt6 hjvtkb9= ittifkf

vjctc6 eakbc ’kbtht,fib hjv ittzdlf lf rkltc jh]th lf rhf

rdths[b8

ittifkf ujkbfsbc lfvfv[j,tk lfdbsc6 hjwf ehbf mtntkc ]th

373

More magazines by this user
Similar magazines