Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

UEHB JNJ,FBF

cbwjw[kt offhsdf6 vtht _ wjkb8 ittifkf cjkjvjy ,h’tyc6 hjwf

ofhvfhsb vfofrt,bc ptfudktybs rthgt,c ueylherb ervbf8 ittifkf

vfvfqvthscfw6 hf;fvc tivfrc rbcthb fh vjeuhb[f6 fct hjv6 ityb wljvbkt,fyb6

]b]b6 fvfssfy itlfht,bs pqdfib odtsbf37

kbsjybdbs ufqdbdt,ek vrthlib f]fy.t,ekb zbzt rdtrdt fthc

ofegjnbyt,f7 cfv.fhjctekb [vt,bcsdbc cvtyfc ’f,fdc7 vrhsjvfht

cekib xfvxtht ufkfmnbrf [fy atv’bvt mfkbdbs ,jhufdlf6 [fyfw xdbkbc

rtafcfdbs atsmfdlf6 vfuhfv6 hfw vsfdfhbf6 fhct,j,lf lf rblbs-rbltvlt

bdhwj,jlf vbcb rfyrfkb7 vfbyw ,eyt,bc obfqib ,byflfhb

flfvbfybc erdlfdt,fc fvnrbwt,lf6 vbe[tlfdfl bvbcf6 hjv lf-

,t]bst,bs bwjlf6 .jdtkb rdbhnb vfyfsj,kbcrty b,ehwt,f7 fhfclhjc

vje,heylt,f cfsfdtc xfvjwdtybkb ajsjkb se itreynheit,ekb

yfrflekb7 vfhvfhbkjsf ,ehecbfy v[fhtc cfvelfvjl tvidblj,t,jlf

zbzt rdtrdt7 vpbfyb fphbc vj,h’fyt,fc vbcb jhzjaf

cekb vbvjcobf7 jhqj,tt,c lf ]e]f ujhfrt,c uflfcwbklf7 vnrfdtk-vnrfdtk

vbbotdlf cbkf;dfhltib6 z.jylblbc rtyothjcrty7 mdtvjlfy

;byb fysfhbc lfshueyekb cf[t,f vj rbjlf7 sbsmjc cbrdlbkbc

jhfyb lf at[bc[vf zbzt rdtrdtc .ehsfcvtyfc gbhdtkfl vjcotjlf7

ptcohfadfib evfktcfl vfhflbek ajhvt,ib f.fkb,t,lf ofhcekbc

cehfst,c6 htfkeh lhjc6 vjvfdkbc [bkdt,c se athbcwdfkt,bc

eytnfhtc fhtt,c7 wfc ofgjnbyt,ekb fvbnjvfw e[vj,lf

rjk[ehb ybckt,bs lf,ehek dtkt,c lf cfvbclqtvibj vbhf;t,ib

lfysmvek vodthdfkt,c7 ,jyljcf lf [fynehbc ath[sbs lfv[j,bkb.j

tyubleybf7* zbzt rdtrdtc jwyt,f thsbfyfl itvjbrfdibht,lf

vbkbjy]th uflblt,ekb kj,bjc vfhwdkbc vcufdc jlf,fltc8 itvjbthst,lf

dta[dt,sfy vtjvfhb gbhnbndtkb vj.vbc ltlfc6 se yjtc

rblj,fyc itvj[bpyek cbwjw[ktcfdbs rfdrfcbjybc exbyvfxbyb vodthdfkt,bcrty

lf’hek vfyfsj,tkc7 z.jylblbc rtyothjc ofhvjcf[dbs

vjmwtekb zbzt rdtrdtc sdfkcfobthpt pqdfehbs vjwtkbkb cfsb,b

fvjwehlf5

vbofib nfhbs xfhzj,bkb wtkt,bc ajypt [tkb[tkxfzblt,ekb

mfk-df;b vbyfdflj,c7 lfwdfhek vjkpt [fy ,jyljc ewehlt,f at-

[b6 [fyfw _ [fynehc6 vfuhfv thsvfytsc oftidtkt,bfy6 ofvjf.tyt-

,ty6 yfnrty ve[kbcsfdt,c rjwybs lfefvt,ty lf lfcfkbthib vjnbdnbdt

mj[vf[bc vbvfhsekt,bs nffnbs ufe.dt,bfy [fc[fcf nhfvfkt,c7

vpt jmhjc sfcib fuhjdt,c ’dbhafc fyf[t,c7 zfkflblbc lfcfchekc6

cflfw ibibcvjvudhtkb wjw[fkb qj,bs itvjhfudekb ]fhudfkb

njhnvfyt,c6 qbf rfhb,ztc sfdfotekt,b uflff,b]t,ty lf cflqfw

[cjdybc bohjt,ib wbhf irdbysbfc lfkfkt,bw fb,ehlt,f7 bwbc zb-

374

More magazines by this user
Similar magazines