Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

CBWJW[KTVBC}BKT,B

I

AHSJCFYB ZBFYZDTKF

fv othbkbc its[pdfc thsb ufhtvjt,f vrfhyf[j,c _ lff[kjt-

,bs fsfcfvlt obuyb vfbyw ufvbcfxemht,bf gbhdtkb hjvfybc

ge,kbrfwbbs freynheit,ekc7

w[flbf6 obuyc cekbc sfyfpbfhc6 f[kj,tkc6 rjktufc ecf[cjdht,ty

[jkvt6 hflufyfw ufycfresht,bs vbcufy vjtkbfy gbhesdytk

cbn.dfc6 fphc uekohatkj,bs yfcfphljt,c6 vfuhfv xtvlf cfpbfyjl

ufyvbw[flt,bf5 bv fsfctekblfy fsbjltv se it’kj hjvfynhbflf

2cbwjw[ktvbc]bkt,bc3 ,jkjvlt xfltdyt,f6 sfyfw bctsyfbhfl6

sbsjtekb ptlfgbhpt z.evgfkfj,lf6 dbyfblfy fh bcehdf

cbqhvtt,bc ’t,yf6 hfvtse fh t.j ajkrythbc fo cfmdt.yjl wyj,bkb

cfvupbc ofvrbs[dtkbc bynthtcb6 ;byb5 hjv dthfahbs uftsfdbct-

,byf mvybkt,f tct6 lf vothfksfy hxtdf-lfhbut,bcsdbc vbf[kt,ekb6

rbltd ths[tk xfe]tmbsj6 ueklby]fl lfyeutilt,f lblb [tkjdfybcfufy7

sbsmvbc fctsyfbhflff xtvb cfmvtw6 lf hflufyfw ufxylt,f vjs-

[jdybkt,f 2cbwjw[ktvbc]bkt,bc3 sfdbct,eht,fsf yfstkatybcf6

hflufyfw xdtyb nhflbwbekb6 cf.dtkgehj vothkj,f lf vbcb bynjyfwbbs

uf,het,ekb mfhsdtkb vrbs[dtkb lqtcfw vtw[hfvtnt

cfereybc utvjdyt,fsf jhqj,tib .bfkt,c lf f[kj [fyt,ib bmblfy

vbcb ufvjqotdf vttzdt,f6 cfzbhjl vbvfxybf6 ’bhbc’bhfvlt ufd[cyf6

seylfw lfqtzdbc ljytvlt ufdffyfkbpj ufeut,fhb6 it,ehect,ekb8

vfuhfv dblht eiefkjl 2cbwj[w[ktvbc]bkt,bc3 kf,bhbyst,ib

ofhub’qdt,jlts6 ehbuj fh bmyt,f vfcpt lfothbkb tvgbhbekb

htwtypbt,bc fdfyxfdfybw udtyf[f lf itvltujv6 hjujhw fewbkt,kj,f

vjbs[jdc6 sfyfvbvltdhekfl udtvc]tkf6 erts udtndbhsf vtcdtehbc6

upbcvrdktdbc ahbfl cfxjsbhj lf evflehb ihjvf7

gbhdtkfl6 dbyw xtvc hjvfyc ufvjt[vfeht,f6 rhbnbrjcb6 ,fnjyb

ubjhub ufxtxbkf’tf7 !(*$ okbc 2wbcrhbc3 vbvj[bkdbcfc6 bub

ufhrdtek .ehflqt,fc vbfut,c fv ;ehyfkbc aehwkt,pt lf,tzlbkb

2cbwjw[ktvbc]bkt,bc3 ahfuvtynt,c7 rfkvbc c[fhnb vjcvbs6

kfrjyehfl fb6 hfc othc tcstnb5

377

More magazines by this user
Similar magazines