Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

UEHB JNJ,FBF

2firfhf cfbynthtcj lt,benfl eylf vbdbxybjs u7 atntkfdfc7

˜actdljybvb uehb jnj,fbf vjudbfyt,bs lfb,flt,f u7j—7 2[fcbfst,b

hjvfyblfy37 hjujhw ghjpfbrjcb u7 atntkfdf [fcbfslt,f

tyj,hbdb wyj,btht,bc qhvf rfdibhbs [fk[eh vtn.dtkt,fcsfy6

[jkj .jabsb ufhtvjc uh’yj,bs rjk[eh cfv.fhjcsfy37

fct lffzfiybrt,c rhbnbrjcb lbl kbnthfnehfib xtvc itvjcdkfc7

vflkj,bc vtnb fhfathb vtsmvbc6 sevwf xtvb hjvfyb vtht lf

vtht vhfdfk vtnfvjhajpfc ufybwlbc6 hjujhw tyj,hbdfl6 bct _

cnhemnehbc6 fhmbntmnjybrbc sdfkcfphbcbs6 lf ,eyt,hbdbf6

fhfhct,ek cnbkcf lf vtsjlpt hfyfbhfl vjdcs[jd vcf]ekc cfsfyflj

cbn.dfc9=

bubdt cbnefwbfibf ,fnjyb uehfv ,tyfidbkbw6 hjvtkcfw

cekb ofc’ktdc lf !(*& okbc 2wbcrhbc3 cfvb yjvhbc fyfkbpbcfc6

hjvfybc bctlfw cf;ehyfkj dfhbfync6 sfyfw ,jkjvlt ufvjemdt.yt,tkc6

cfrvfjl vrdf[tl lfvj’qdhfdc5

2vt fhfathc dbn.db uehb atntkfdfc ~actdljybvb uehb jnj-

,fbf fv]thflfw ewyj,bf xtvsdbc6 u7j7— hjvfypt6 hjvtkbw ]th fh

lfvsfdht,ekf lf cfjwhfl mfjnehb cbe;tnbc vb[tldbs se dbvc-

]tkt,s6 ’ytkbf vbcb lfcfchekbc obyfcofhvtn.dtkt,f7 fsfifyubs

lfcytekt,ekb hjvfybc uvbhb _ vtwybthb lf fkmbvbrjcb thscf

lf bvfdt lhjc6 cfvtuhtkjc ths elf,eh rey’ekpt ufyvfhnjt-

,ekf lf ijhblfy czdhtnc sfdbc .jabk cfw[jdhbcc7 vbc vbcnbreh

.jafc cjaktksf sdfkib hfqfw vfwleyt,tkb ’fkf ite’tybf

lf fb6 lf’hekfy rbltdfw vbcrty6 fv itvpfhfdb fyf[jhtnbcrty6

cjakbc vj’ekt se cjakbcufy vj’ekt,ekb flfvbfyt,b7 vfs ijhbc

fhbfy mfkt,bw6 hjvtksf ufeytkt,tk jwyt,fl mwtekf blevfkb

ufyltubkbcufy lfjhcekt,f7 fct lf fvudfhfl ofhvjelut,f

vrbs[dtkc hjvfybc cbe;tnehb fmwtynt,b7 cfl lf hjlbc gjdt,c

ufvjnfy]ekb s[hj,f cf,jkjj othnbkbc lfcvbs ufvjodtek

idt,fc6 ’ytkb cfsmvtkbf37

e[th[ekbf ufvjtlfdj rhbnbrjcc6 hjwf fqybiyekb ;ehyfkbc

ghjrhecntctek mbhehubfc yt,f.jakj,bs lfsfy[vlt,b

˜jwlftmdcb sf,f[bc vjwekj,bc obuyb idbl ajhvfvlt lfbxt[t,f—

6 sevwf nhbflf ]th rbltd leqbkbc ghjwtibf6 ]th rbltd ,fnjyb

htdfp sdfhf’bc vflkbfyb cbn.dbc ’fkvjcbkt,bs cekluvekj,c6

t’bt,c fltrdfneh ajhvfc7 erdt jhb fstekb dfhbfwbf hjvfybcf

lf vfcsfy lfrfdibht,ekb jakbcltyfyb r,bkblfy6 eitltuj

wlfc6 o.kbc yf.dfc eahj vjudfujyt,c6 sevwf uekbc[vbthb it-

378

More magazines by this user
Similar magazines