Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

AHSJCFYB ZBFYZDTKF

kj sfdfl bub qbvbkc bodtdc7 cf[tkbc ajytnbreh ;qthflj,fcfw

lblb ’fkf fmdc—7 jljbfcf lf fkb’jybt,bc gbhdtklfcfo.bcb tkbyeh

cfv.fhjibf6 fcjwbfwbeh ’bt,fc vbd.fdfhs nhjfcsfy lf jvthjcbc

2bkbflfcsfy36 hjvkbc vbqvf fhfathb vjxfyc7 vfuhfv

rjk[t,bc obyfgfhyb bm tkbytksf njkafc ’fkfl ofhvjudblut,bfy7

thjbrekb ofhcekbc uf[ctyt,f lf wjlyf bvbnjv fhbc cfzbhj6

hjv 2ths[tkfw fpfdslyty f,ibkt,b lf irdbsbyt,b6 vfrhjyt-

,b lf vjc[t,b6 zfyt,b lf fkb’jyt,b6 xdtyb yfqlpt eyfqltcb obyfght,b6

jltcqfw wfc hjv tgjnbyt,jlyty37 vfsb lqtdfyltkb isfvjvfdfkb

rb cbwjw[ktvbc]bkbf6 vfc vhfdfkb ctdlf eqflhfdc

uekc7 bub ktcnf,thbc lhjt,fv vtkfymjkbrfl lf mjkthbrfl fmwbf6

fvbnjv abmhj,ty gtycjyf;t,b tcjlty ,tdhc lf vjmvtlt,ty

tcjlty vwbhtl7 zdhtnf6 cekbc cbqhvtib xfqhvfdt,f6 obhyfght,bc

’bt,f cfbynthtcjf6 vfuhfv tc fhfghfmnbrekb rfwbc ghjuhfvff6

sevwf zrdbfybcf lf ufyfskt,ekbcf6 vfuhfv _ fvfd lhjc _ ythdt,lfcecnt,ekbcf6

dbyw ,h’jkfc vjujyt,f fhxbf7

obuybc tyfw itcf,fvbcfl fhbc hsekb6 vbf[kjt,ekb nthvbyjkjubeh

cnbksfy6 ktmcbrehfl bub vjbwfdc thsbc v[hbd6 _ cfvtwybthj

wyt,t,c6 vtjhtc v[hbd _ vtuhek cbn.dt,c6 hjvtksfw

fthst,c abmhbc tyf6 lf[dtobcf lf ufkfvfpt,bc ufhtit7 vfuhfv fv

tmcgthbvtynek obuyib ityfhxeyt,ekbf cfdct,bs nhflbwbekb

cbynfmcb7 fk,fs bvbnjv hjv6 cbv’bvt fh uflflbc tybc tmcghtcbfpt7

[jkj exdtekj afmnjhsf cbvhfdkt hjvfyc cfthsjl lferfhufdlf

vrbs[dtkc7 fvltyfl6 fdnjhc fbynthtct,c rjyrhtnekb cbhsekt7

fvbnjvfw obuybc vskbfyj,fib fqmvf se ’ytklt,f6 bjkfl

brbs[t,f wfkrtekb tgbpjlt,b6 vfs fhw tyj,hbdb tmcghtcbf lf

fhw fphj,hbdb lbyfvbrf fh frkbfs5

2zfkfkflblbc lfcfchekc6 cflfw ibibcvjvudhtkb wjw[fkb

qj,bs itvjhfudekb ]fhudfkb njhnvfyt,c6 qbf rfhb,ztc sfdfotekyb

uflff,b]t,ty lf cflqfw [cjdybc bohjt,ib wbhf irdbsbybfc

lfkfkt,bw fb,ehlt,f7 bwbc zbzt rdtrdtv vfwleyt,tk zbirfhib

itcdkf hfcfw vjfcofdt,c6 fy bmfehb ofkrjnb hfyfbhb frh’fkekb

[bkbs lfe[dlt,f6 fy oesbcjatkpt abmhb sbsjtekc

sfdbcmfkfc hjujh ferdfhx[fkt,c6 vfuhfv vbcb vjptbvt cekb

voe[fht,bc ,jhrbkt,c ufybijht,c6 it.dfht,eksfsdbc eiehdtk

qbvbkc bvobat,c next,pt7 fvqtht,ekb ifidbc .tkbcvfudfh

vtv,hfyfc xfvjcotdc cbwjw[kbc abhabnfpt lf ]fljcyehb vecb-

387