Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

UEHB JNJ,FBF

hfv jltcqfw [fkbcbfyb6 ew[jtsib .jayfc ’bh-atcdbfyfl

ittwdfkf7 itrfpvekb of,kf aheneybs vbcltdlf ehvbc

sdkt,bs lfkbfylfut,ek ierfib7 cbvfqktib fkdbc [tcfdbs

ofcekc6 tdhjgekfl itvjcbkc6 ufdthfyt,ekb tpjt,blfy

tut,t,jlyty ,fdidt,fnfnt,ekb mfkt,b lf zhtkgthfyubfyb

rfwt,b7 otkib vjqeyekt,b qfhb,ek zthmdti

tgfnb;t,jlyty ,toj cb[fhekbc ufcfpbfht,kfl6 vfuhfv

sfdxfrblekb ]tut .dtkfc lf .dtkfathc uftwkt,jlf7

hjltvlt b,hfywfkt,c ytnfd9= lfhoveyt,ekbf vbdcltd

lf hf tyfqdkt,f9 e[bfuc thsb=

;byb5 ecfvij,kj,bs cekit[esekb fmfvlbcfw ,tdh-

]th dcnevht,bdfh jwyt,fib vfvekc7 fmfvlbcfw ,tdh]th

dcnevht,bdfh nfkf[bfy iert,c6 nhbajkbfnbc xfuhfuybk

qj,tt,c lf jhv[hbdfl ufskbkb s[vkt,bc kfnfyt-

,bcfufy itrhek zbirht,c7 cflvt .he flubkfc s,bk cbkfpt

ofvjojkbkb6 vpbc lblt,ek of,h’fyt,fc dbptbvt,lb

]th7 vtht egtt,ib uf,ho.byt,ek v’bdt,c vezbs vjdboehfdlb7

wbwbyfstkt,c lfltdyt,ekb fywt,bs uf[fkbct-

,ek tpjt,c vbdf.ehflt,lb7 vfkt mdt.ybtht,fc zhbzbyt,b

lfteakt,jlyty7 fct b.j ew[jtsib .jaybc ;fvc6 vfuhfv

xfvjcdkbc itvltu fhw tc cble[zbht vfyfqdkt,lf lf

fqfhw kfafhjcsfy lflfhf]t,ekb zfyzhj,b se rjqj

tyjatktcb*7 fvhtpbs itd.eht,lb vfkfhbbs ufytcdbcaht,ek

cf[tt,c se jlf,fltkt,bc vobh .jafc7 ,t,th nbhbat,sfy

ufyvfhnjt,ekc uhbk cbkfpt ewyfehb abueht,b

ufvjv.fdlf orbhbs7 efveh abmht,c lf,heyt,bc lqtc

[f,jt,pt thslhjekfl f,hbfkt,ekb rjwjyt,bc uf[ctyt,bs

eredb.hblb [jkvt7 cfoeshj ufcf.fhb crfcfdbs aesaest,lf7

duh’yj,lb ]bufhufvjwkbkb6 hjv cfvij,kj

cek vfkt cfcfrkfjl uflfbmwtjlf6 vfuhfv vfvfkb jhfuekbc

vcufdcfl vfbyw vfc vjdfieht7 ibyfufy [vfc f.jkbkvf

cbrdlbkbc egbhfntcj,f ths[tk lf cfvelfvjl

dbhoveyt7 cfoe[fhb j,j,fc mctkbdbs itvjvt,fylqf7 ,tlbcothf

vbvjyt,lf7 lfdwbyjlb cfpqdfhufhtsbc eybdthcbntnt,ib

it’tybk wjlyfc se ajkbfynt,bc rbs[dfib

38

More magazines by this user
Similar magazines