Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

fy

[dfk offc[fc kfqb htvf6

vnht,bc [vfksf cb,fchtvf6

[dfk rjk[tsbc fcekt,b

lfisyty uh’yj,fofcekt,b6

[dfk xfmht,f cekib vyfsbc

cdtnb _ w[jdtk fylfvfnbc6

dth b[bkjc vtnb lbkf6

dbyw lqtcdt fh lfxjmbkf6

;byb udfhfl _ fysfhbf6

;bybc uekib pfvsfhbf7

fy rbltd

gjtvfj6 xtvb cb.hvbc6

gjtvfj6 uekbc cbqhvbc6

dfhcrdkfdt,bc sfyfvupfdhj6

mdt.fyf hjv ve[kc vjub.hbc6

ity eidtkt fysfhbfc6

hjvkbc uekib pfvsfhbf6

hjvkbc uekb frklfvt,bc

[fdcbfy mdt,c f,fhbf6

gjtvfj6 xtvb cb.hvbc6

ity eidtkt fyfsfhbfc7

AHSJCFYB ZBFYZDTKF

fct itvltu lf fct itvltu7

fsbfsfccnhbmjybfyb gjtvfc lfdikb6 dbyfblfy tgbrehb vfcfkf

vtn lfvf]tht,kj,fc vs[jdc6 hfw xtvsfygjtneh cbn.dfc ufezbhlt,f7

lqtdfyltkb vrbs[dtkbc utvjdyt,f6 vbcb cekbthb vjs[jdybkt,f

lf acbmbrehb o.j,f lfvftzdt,c hbsvbfyb ktmcbs uflvjwtvekb

cfsmvtkbc ufvfh]dt,fib7 ervfhbcj,bc uh’yj,f okt,bc qfvtyfvechtdc

lfvfhqdtdbyt,c7 gjtvfc stshb ktmcbcrty e,b’ut,c7 erdt

otkboflpt vtn[fyc f[kt,ehfl df.fkb,t, lf ufhrdtekb gthbjlb

chek.jabkbw vujybf7

stshb ktmcbs fvtn.dtkt,ekb 2cbwjw[ktvbc]bkt,bc3 flubkt,bw

lqtvlt lfvfvf[cjdhlt,f5

393

More magazines by this user
Similar magazines