Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

AHSJCFYB ZBFYZDTKF

[tsf fcfatsmt,kfl7 v[jkjl ]benc6 v[jkjl wyj,bcvj.dfhtc6 v[jkjl

byntktmnc [tktobat,f ,jkjvlt vbclbjc itvjmvtlbc ceysmdfc

˜lf fhf rfghbpt,c6 hjujhw fvfc ,tdhb evfhst,ekjl f,hfkt,c

lblt,ek ]jbcc— lf ,tlybtht,ff6 hjv sfdfl itmvybc6 sfdfl

fqvjfxtyc s[pekt,bctek htfkj,fc7

f[kf vt fm itvjusfdfpt,s 2cbwjw[ktvbc]bkt,bc3 cbyjacbcc6

hjvtkbw bubdtf rbytvfnjuhfabfib6 hfw kbnthfnehfsvwjlytj,fib

_ cbe;nb6 af,ekf6 lf hjltcfw ,jkjvlt xffvsfdht,s trhfybpfwbbcsdbc

cfufyut,jl vjvpflt,ek vfcfkfc6 itcf’kjf ybiybcvjut,bs

smdfs pjuvf5

2rb6 vfuhfv j]f[fityt,ekj6 hfc udfofvt,lb6 hf uh]blf6 [jv

itut’kj hjvfybw fctsyfbhb [th[bs lfutkfut,byf6 xdtyw vjdbcdtyt,lbs

lf fqfhw smdty lfut[fh]t,jlfs lhj fv[tkf rjvtynfhbcfsdbcj37

jvthjcbc gbhdtkb vjofat vfynetkb vujcfybf etzdtkfl6

hjvtkbw erdt mhbcnbfyekb cfvt,bc vjhfkbs nthwbyt,fl itrjyfdc

cfresfh cekbc obfqib f,fh,fy]t,ekb cbyfvldbktc8

ujtstc lfey]t,ekb ujybtht,f f[fk cbvfqktvlt fbnfwt,c

tgbreh nbkjs w[jdtkv.jatkj,fc8

[jkj hfw itt[t,f ]jbcc6 ce,btmneh ghbpvfib ufhlfnt[bkb

htfkj,f 2wyj,btht,bc yfrflbc3 vjidtkbt,bs6 ufycfresht,bs

vfcsfy itb’tyc bkbjybc vjvqthfksfy xfult,ekb vfhwdkbc _

ahfuvtynt,bs6 odhbk-odhbkb fv,t,bs6 vstkbc6 thsbfybc vjsjrdbc

bidbfs eyfhc7

tc ghjwtcb6 ,eyt,hbdbf6 ]thfw fh itohtlbfyt,ekf6 ecfchekjf

vbcb chek.jabc .bcvfsb6 vfuhfv vsfdfhb ufw[flt,ekf lf

hflufyfw lfcrdyt,bcsdbc vfcfkfw sfdptcf.htkbf6 ev]j,tcbf bctd

ptvjs[ctyt,ek vfcfkfc lfd,heylts5

2CBWJW[KTVBC}BKT,B3

~cbyjacbcb`

cfvtuhtkjc rey’ek elf,fltc vrdblhb6 ]tut fysfhbf6 bubdt

;byb fysfhb6 utvbs ,heylt,f idblb okbc eyf[fd cfvij,kjib7 yfgbhpt

uflvjcdkbc oby bub [tkc fothc rjynhfmnpt6 hjvkbc vbpfybf

2ptrfwbc3 itmvyf7 vij,kbeh cjatkib pfh-ptbvbs [dlt,bfy cfcf[tkj

idbkc7 .dtkf sfdpt tdkt,f6 vfuhfv ;byb fysfhb hfqfw uf-

397

More magazines by this user
Similar magazines