Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

UEHB JNJ,FBF

;byb fysfhbc rfhxfrtnbk lf egthcgtmnbdj w[jdht,fc f[fk

bvgekcc vbfybzt,c vfaf fkb’jybfc ’vbcoekb rjxbfc cnevhj,f

wjkbsehs7

rjxbf fkb’jybf [tb,fhbf6 hfmbnbfyb6 vfc fhw idbkb exylt,f

lf vrehyfkj,bc s[jdybs vjcekt,c fsfcyfbh ofvfkc fcvtdc vtwybthb

rfwb7 cfresfhb cgthvbs ufefyf.jabtht,c vteqktc6 wbhf

irdbsbybfc6 lf vjdktyt,bc ufydbsfht,fc vjsvbyt,bs lfeo.t,c

kjlbyc7 hjujhw vjudbfyt,bs ufbhrdtdf6 ;byb fysfhbcufy chekbfl

]fycfqb gbhvij itt’byt,f mfkc6 vfuhfv cfbynthtcj eahj bc

fhbc6 hjv rjxbf fkb’jybf idbkc ofhsvtdc vjqfkfnt wjkc _

fvehek jhubfib xfakekc offcoht,c ’vfcsfy7 frdyblfy fvjukt]c

gfnfhfc lf yfstcfdt,bc6 cfthsjl6 jlf,flbc o.tdkf-rhekdbs vbfieht,c

cfnfy]jc _ [fk[bcufy ithbc[ek vfvblfc lf ,b’fc7

;byb fysfhcfw c[df hf tyljvt,f7 vfc ufyut,fv evnrbdytekjl

e,j’t,c mdt.ybtht,fc ecb.dfhekjl vjdktybk cfresfh vtvrdblhtc7

f[kf vbcb rdktdf-’bt,f ufwbkt,bs vbpfycohfaekbf7 erdt vstkb

fhct,bs ,enenbc cofdkf-fqphlbsff lfrfdt,ekb7 ojybc6 sfdbc

mfkfc lf rbleht,c epjvfdc6 cfufyut,j hfwbjybs rdt,fdc7

chek bpjkfwbfib ohsdybc vjpfhlc7 .hvj,blfydt fpbfht,c ,eyt-

,bc fsfc cfblevkjc7 fcofdkbc abkjcjabfc6 ,bjkjubfc6 kbnthfnehfc6

ew[j tyt,c6 bjufc6 rfhfntc6 fct hjv6 ufcfjwfhb eyfhbfyj,bs

ufvjhxtekb .vfodbkb6 xdblvtnb okbcsfdpt ufycofdkekb

gbhjdyt,ff7

,enenb idbl bfydfhcff mhbcntcfdbs ufxtybkb7 cojhtl lqtj,fpt

ufvfhsekb ceahbc vcdktkj,bcfc itbn.j,c bub vsfdfhpt

vsfdfhc _ sehvt rjxbf fkb’jybfc idbkb rb fhf6 ;byb fysfhbc ’t

.jabkf8 sfyfw cb.dfhekbs6 cmtcj,hbdb rfdibhbs hjlb ufxtybkf

_ kf,jhfnjhbekb otcbs7 vfhsfkbf6 vfyfvlt ;byb fysfhb lf uflbf

vfaf sfdbfysb vofht ofhcekc erkt,kbd ufev[bkty ,enenbc

rjxbfcufy ufyc[dfdt,bs ˜tc erfyfcrytkb fdflv.jaehfl evfkfdc

.vfodbkc ltlbc fhct,j,fc—6 vfuhfv vjekjlytkb cbvfhskt thsyfbhfl

it’hfdc6 kfvbc ijrib xffult,c f[fkufphlfc7 vj[th[t,ek

lhjc qbhct,fitkf[ekb ,enenb ;byb fysfhbc ctbablfy vjbgfhfdc

itvyf[dtkb cfkfhjc obuyfrt,c6 vc[dbk regbeht,c lf rey’ekblfy

ufbmwtdf7

ghjdbywbek mfkfmib vbcb [fyvjrkt vjqdfotj,f ,ytkib [tkt-

,bc wtwt,bs cbfhekbc vfudfhbf6 dbyfblfy yfrkt,fl thrdtdf flfvbfyeh

ehsbthsj,t,ib7 cfvfubthjl ,enenb ahbfl gjgekfhekb

400

More magazines by this user
Similar magazines