Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

AHSJCFYB ZBFYZDTKF

gbhjdyt,ff vfs[jdht,bcsdbc6 vt’fdt,bcsdbc6 ufzbhdt,eklfdhljvbksfsdbc6

,fdidt,bcsdbc7 .dtkufy vfsb sfy[kt,bs lflbc6

.dtkufy cfvfhskbfyj,bc lfvwdtkb ljy rb[jnbf6 hbc ufvjw cek

rbyobcrdhbs ufvjbcdhbfy hfbrjvbc ,behjlfy6 fqvfcrjvbc c[ljvblfy6

ghjrehfnehblfy6 se nhfafhtnekb ptbvt,blfy7

cfcfakfjptw itbdkbc6 cfcfrkfjcfw enhbfkt,c6 jlf,fltib

ofcdkfw co.ehbf6 ltlbc lf yf[tdfh’vt,bc vjcfyf[ekt,kfl6 vfuhfv

dthfahbs vjeabmht,bf6 byrjuybnjl hjujh itfqobjc bm7

erdt aekbw itvjtktdf7 dthw itvyf[dtkb cfkfhjlfy ufvjfmdc bub6

dbyfblfy fvbcb eakt,f sdhfvtnbokbc vjmfkfmtc tybzt,f v[jkjl7

fmfvlt [tkufikbkc htcnjhfybc rfht,c vbe[ehfdty7 cfcnevhjlfyfw

ufvjfcf[kt,ty lf mexfibf egfnhjyj ’fqkt,bc fvfhf7

erdt vfs[jdht,c vbc lfcfgeht,kfl ufeidthbfs [tkt,b7 ,fdidt,b

kervfc brkt,ty6 hfsf ,enenbc eobkfljy vthvt7

vt’fdt,b bvbcsdbc vheij,ty6 hfsf jhbjlt uhjib vbe,j’jy

sfdbfys vtehdtc7

,enenb lfqkbkbf ufew[jt,ekb ufhtvjsb6 vfuhfv vbc ,tlbcothfc

ufyut,f ofhvfhsfdc rdkfdfw lf jlf,fltkb ltlf,hbc

afsthfrb ˜ufcnhjyjvbc dbnhbyfc ie,kbs xfvjbqt,c ;byb fysfhbc

’vbcidbkb zjabfc wjkb6 ’e,f zfybf— f[fk tythubfc itvfnt,c7

mfkc firfhf cbrdlbkbcufy b[cybc ,enenb7 lfpfhfkt,ekb lfbvupfdht,c

uflfvhxtytkc6 bv vjnbdbs6 hjv cbc[kib vjs[dhbkb zf-

,erb hfqfwyfbhfl vjfkfpfsbfyjc7 bm6 fysfhbt,sfy6 itbn.j,c ,enenb

sfdpfhlfvwtv fv,fdc _ wtw[kib lf,euekfy sehvt ;byb6

vfaf fkb’jybf6 sdbsjyfw7 .jdtk itvs[dtdbcfsdbc fct c]thf [fk[c7

sfdxfvj[hxj,bk rjxbfc othbkib ,enenb v.bcdt fvjbwyj,c ;byb

fysfhbc rfkbuhfabfc7 vb[dlt,f6 hjv .jdtkbdt cfnfy]jtkb vtwybthbc

vjhbub ,jhjnt,ff idbkbcsdbc fkb,bc itcfmvytkfl _ ptlvtn

vjovtt,c xfvjfijht,c cbwjw[ktvbc]bk6 bubdt ptrfw vtvrdblhtc6

sfdbceafkb vjmvtlt,bc gbhj,t,c itemvybc6 vfuhfv bvfdlhjekfl

cfrsfhb dbyfj,bc ufv;qfdyt,bc itcf’kt,kj,fcfw uflfeoehfdc _

cbvfhskbc ufw[flt,bcsfyfdt qvthsbc ,flfkb ,enenb cfnfy]jtkt,bc

vrdktkfl uflfbmwtdf lf cfc]tkbc evfqktc pjvfc _ cbrdlbkc

dthcfl ofedf7

jlf,fltib .jaybcfc ,enenb ptlvbotdybs uftwyj,f ,ytkofhcekbfyb

ltlbc w[jdht,fc6 uftwyj,f oesbcjakbcufy lf,txfdt,ek

yf[tdfh’vt,c6 rjxbf fkb’jybfc ’e’elfihtnbk ’vbcidbkc6 [fynehc

401

More magazines by this user
Similar magazines