Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

AHSJCFYB ZBFYZDTKF

mehlt,cfw it[dlt,bfy6 hjvkt,sfyfw cfe,fhib cbwjw[ktvbc]bkb

f[fkufphlf cfnfy]jib vjv[lfh e,tleht,fc sfdfl lfb,hfkt,c6

sfyfw fqesmdfvc6 hjv gbhovbylfl ufvjbnfyc fhct,ek sfy-

[fc lf rtsbkcbylbcbthflfw ufe.jac7

f[kjdlt,f cfnfy]jtkt,bc jhvjwb7 ,enenb gfnbvhj,fib

v.ja vtcfvt yf[tdfh’vfcsfy ˜ltlbs— vbtvupfdht,f hxtdbcsdbc7 ˜bub

fd[jhwb ,b’bfc vbvfhs iehbc’bt,bc vbpybs6 ,bwjkfc ufegfnbeht,bc

vwltkj,bcsdbc b[lbc cfc]tkc—7 gfnbvfhb lehe fkb’jybf

[fynehbc cb.dfhekc ferh’fkfdc vrdlhtsbs fqvclufh yf[tdfh’vfc6

sevwf vidtybdhfl eo.bc6 hjv bcbyb cbc[kbs yfstcfdt,fl6 ,b-

’fidbkt,fl [fk[c chekbfl ecfae’dkjl vbfxybf7 rjkjybblfy

vj,heyt,ekb it.dfht,ekt,b fdfhbfib vj .dt,bfy lf ;byb fysfhbc

cbwjw[ktvbc]bkb ’tw cfcbrdlbkj cfhtwtkc vbt]fzdt,f7

,enenbc lfrdfkbfyt,ekb jlf,fltkt,b vj’t,ybfy cfnfy]jib

kf,jhfnjhbbc itcfcdktkc7 flfvbfyt,bc cbvhfdkbs lfvahs[fk

;byb fysfhc ceksvj,h’fdb idbkbc cfs[jdfhc uflfcwtvty _ cbrdlbkfvlt

ths[tk vfbyw ufecojhjc sdfkb vij,tkvf vfvfv7 vjfcvtybyt,ty

mehlt,sfy ,enenbc cfe,hbc vfuybnjabhpt xfyfothc

cflfw6 cflfw f[fkufphlf sdbsjy b,hfkt,c cfnfy]jtkbc lfyfifekc7

;byb fysfhb [th[tvfkib uflfvc[dhtekf6 vfuhfv vfbyw feqtkdt,kfl

lffchekt,c wlfc7 othnbkc lfecdfvc lqbehc7 erfyfcrytkfl

ffrfreyt,c vjhptc fgfhfnc7 bcvbc cfufyufij cbuyfkb

2SOS37 vtht zfj,yfhbcrty vbtvfhst,f dbsjvwlf ufycfwltkib xfdfhlybkb

vtvrdblhbc vjcfhxtyb cfvrehyfkj vwtyfhtt,bc vjcfo.dtnfl

lf ekvj,tkb jyo.dtibf6 fsfcj,bs flfvbfyb hjv t.jkt,f

lfysmvekb6 ;byb fysfhcfw xfbshtdc xdtekb uekuhbkj,bs7

o.fklblj,ff7 tyuehb ,j,jmhj,c7 ufvt[t,ekb nfkqt,b vjfujht,c

atcdt,bfyfl vjs[hbk [tt,c6 lfv[hxdfk gbhen.dc7 odbvf

smbibyt,c7 ,byl,eylbf7 ,jhfypt o.fklblj,bs it’hoeyt,ekb

[fk[b ituhjdbkf7 afyxfnehib cfrfwtpt otdc sf,fibhib xfv]flhb

,enenb7 ufhitvj .dtkfathb _ jlf,fltw6 cfnfy]jw ekvj,tkb

cnbmbbs vjisj,bkf7 ,enenbc f[ctylt,f cfresfhb rfvtxt,bc ]jub6

hjvtkbw mehl-,fwfwt,c cfcfrkfjcrty ofehtrfds lf ,frib

itmext,ekyb cfo.fkj,kfl .hj.byt,ty lf bwhtvkt,bfy7 ,jhybc

[jac fvfjl t]f]ueht,f vbcb yf[tdfh’vf zbzt rdtrdt7 blf.dpt ofvjbotdf

,enenb6 vtjht [tkc gbhpt hegjhbdbs vbblt,c lf 2kfdf6

yjt6 kfdf6 yjtj36 cekbcitv’dhtkfl e[vj,c rfvtxt,c7 tc cfcjofhrdtsbkb

[vf uhudbydfcfdbs uflfedkbc vstkc mdt.ybtht,fc7 bm6 cfcfr-

403

More magazines by this user
Similar magazines